Bijbelexegese

2019-2020

Doel vak

Doel van deze module is om kennis te maken met exegetische methodes en
technieken om tot een verantwoorde exegese van bijbelse teksten te
komen, zonder dat voorkennis van de bijbelse talen verondersteld wordt.
Wanneer je de module hebt afgerond, voldoe je aan de hieronder gestelde
eindtermen (aan de hand van de zgn. Dublin-descriptoren):

(1) Je bent op de hoogte van gangbare methodes van uitleg in de
Bijbelwetenschappen, in het bijzonder de literaire of narratieve methode
(Dublin 1: Kennis en inzicht);
(2) Je kunt (op basis van een hedendaagse Bijbelvertaling en met
gebruikmaking van de benodigde wetenschappelijke hulpmiddelen)
zelfstandig een narratieve analyse uitvoeren van een passage uit het
Oude en het Nieuwe Testament (Dublin 2: Toepassen kennis en inzicht);
(3) Je kunt op basis van het gedane onderzoek en de bestudeerde
vakliteratuur een afgewogen beoordeling geven van de
onderzoeksresultaten uit de secundaire literatuur (Dublin 3:
Oordeelsvorming);
(4) Je kunt het belang en de relevantie van de bevindingen van deze
module helder en overtuigend onder woorden brengen in een exegetisch
werkstuk (Dublin 4: Communicatie);
(5) Je kunt je eigen rol als lezer en beroepsbeoefenaar i.o.
beschrijven, relateren en relativeren (Dublin 5: Leervaardigheden).

Inhoud vak

In deze module wordt grondig kennis gemaakt met de literaire /
narratieve methode van bijbeluitleg: theoretische achtergrond,
methodische aanpak en praktische toepassing op een passage uit het Oude
en het Nieuwe Testament. Je wordt bovendien wegwijs gemaakt in de
secundaire literatuur. Het OT-ische deel van deze module wordt
toegespitst op het bijbelboek Genesis (Karrer). Het onderdeel NT richt
zich op de Handelingen van de apostelen (Zwiep).

Onderwijsvorm

Hoor- en instructiecolleges, close reading, zelfstandige en gestuurde
literatuurstudie, afsluitend paper.

Toetsvorm

De module wordt afgesloten met een werkstuk waarin zowel een passage uit
het OT als het NT wordt geëxegetiseerd aan de hand van de
literaire/narratieve methode (omvang 2 x 2500 woorden; nadere
instructies worden bij aanvang van de cursus via Canvas verspreid).

Literatuur

Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Overige (vak)literatuur wordt tijdig via
Canvas bekend gemaakt c.q. ter beschikking gesteld.

Doelgroep

Bachelorstudenten theologie en religiewetenschap (met of zonder kennis
van de bijbelse talen).

Aanbevolen voorkennis

Voor wie nog niet voldoende thuis is in (de wetenschappelijke
bestudering van) het Nieuwe Testament, verdient het aanbeveling om als
naslagwerk te raadplegen: Bart D. Ehrman, The New Testament: A
Historical Introduction to the Early Christian Writings (Oxford: Oxford
University Press, 1997, 5th edition 2011), David E. Aune (ed.), The
Blackwell Companion to the New Testament (Malden, MA: Wiley-Blackwell,
2010), of een vergelijkbaar inleidend overzichtswerk.
Je wordt, voorafgaand aan het eerste college, verondersteld het
bijbelboek Genesis en het bijbelboek Handelingen van de apostelen
tenminste éénmaal integraal te hebben doorgelezen in de Nieuwe
Bijbelvertaling (2004). Voor deze module is verder geen bijzondere
voorkennis vereist behoudens de gangbare eisen van het reguliere
bachelorprogramma.

Algemene informatie

Vakcode G_BIJBEX
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. A.W. Zwiep
Examinator dr. A.W. Zwiep
Docenten dr. A.W. Zwiep
dr. C.R.B. Grube-Karrer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: