De bijbel als Volksboek

2019-2020

Doel vak

De student: • kan in grote lijnen een overzicht van de geschiedenis van
de Nederlandse bijbelvertalingen schetsen; • kan beschrijven hoe en
waarom nieuwe bijbelvertalingen tot bloei zijn gekomen en wat hiervan de
consequenties zijn; • is in staat een tekst of een belangrijke
historische gebeurtenis/ontwikkeling te analyseren en voor de groep te
presenteren.

Inhoud vak

De Bijbel is het belangrijkste geloofsboek voor christenen, niet alleen
voor geleerden en theologen maar voor alle gelovigen. Al vanaf de
Middeleeuwen verschijnen dan ook vertalingen van de Bijbel in de
volkstaal en wordt de bijbel door gelovigen zelf in hun eigen taal
gehoord en/of gelezen. Welke bijbelgedeelten de mensen precies lazen en
hoe men van kerkelijke zijde probeerde invloed uit te oefenen op de
omgang van gelovigen met de bijbel, verschilde door de eeuwen heen. In
deze module zal een overzicht worden gegeven van de bijbelvertalingen
die in het Nederlands zijn verschenen, maar wordt ook ingegaan op de
receptiegeschiedenis van de bijbel in de Nederlanden.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, leesverslagen, presentaties, zelfstandige
literatuurstudie. In de module zal zo veel mogelijk met historisch
materiaal zelf gewerkt worden. Indien mogelijk zullen ook één of
meerdere excursies
plaatsvinden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen; leesverslagen.

Literatuur

Paul Gillaerts, e.a. (red.) De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van
vertalen (Heerenveen 2015).

Algemene informatie

Vakcode G_BIJVOL
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. A.A. den Hollander
Examinator prof. dr. A.A. den Hollander
Docenten prof. dr. A.A. den Hollander

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: