Inleiding Nieuwe Testament, Jodendom en Hellenisme

2019-2020

Doel vak

De student:
•kent de inhoud van de vroegste christelijke geschriften en hun plaats
binnen de godsdienstgeschiedenis van het intertestamentaire en het
nieuwtestamentische tijdvak;
•heeft inzicht in de historische contextualiteit van de
vroeg-christelijke literatuur en haar theologie; heeft inzicht in de
voornaamste methodes van het vakgebied;
•kan geïnformeerd met enkele van de behandelde methodes omgaan en deze
kritisch toepassen, en de resultaten kort en bondig in academisch
verband presenteren.

Inhoud vak

De module is de eerste in de leerlijn Nieuwe Testament. De module
behandelt in hoofdlijnen het jodendom van de tweede-tempelperiode, het
vroege christendom en zijn literatuur, en het begin van het rabbijnse
jodendom. Er is bijzondere aandacht voor ontstaan,
theologie en inhoud van het Nieuwe Testament, voor de contextualiteit
van religieuze geschriften, voor de canonvorming en voor de
tekstkritiek. Daarbij komen ook diverse onderzoeksmethoden aan bod die
op de betreffende tijd en geschriften worden toegepast, inclusief het
bijzondere nieuw-testamentische onderzoek zoals dat aan PThU en VU
plaatsvindt.

Onderwijsvorm

De module omvat zowel hoor- als werkcolleges, en ook presentaties en
literatuurstudie.

Toetsvorm

De toetsing vindt plaats in de vorm van een viertal opdrachten met
presentaties (30%) en een schriftelijk tentamen in meerkeuzevorm (70%).

Vereiste voorkennis

Er zijn geen ingangseisen.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur: Bart D. Ehrman, The New Testament. A
Historical Introduction to the Early Christian Writings, 6th edition,
New York etc.: OUP, 2015 (of latere editie; eerdere edities zijn niet
bruikbaar vanwege de vele verschillen).
Verdere literatuur, modulewijzer en beschrijvingen van de opdrachten
worden via Canvas verspreid.

Overige informatie

Om te kunnen deelnemen aan het tentamen moeten de uitwerkingen van alle
opdrachten op Canvas zijn geplaatst, en moet tenminste één presentatie
daadwerkelijk gehouden zijn.

Algemene informatie

Vakcode G_BINLNT
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. J.L.H. Krans-Plaisier
Examinator dr. J.L.H. Krans-Plaisier
Docenten dr. J.L.H. Krans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: