Moderne Kerkgeschiedenis HHS

2019-2020

Doel vak

De student:
• maakt kennis met de theologie van Calvijn en verwerft zich een
inzicht in het eigene van deze theologie;
• ontwikkelt een analytisch inzicht zodat hij in staat is om het
eigene van Calvijns theologie te relateren aan (pre)moderne theologische
benaderingen;
• ontwikkelt de vaardigheid om deze kennis en dit inzicht te
communiceren.

Inhoud vak

Aan de hand van de Institutie van Calvijn worden reformatorische
grondtonen van de theologie besproken. De brede opzet van zijn
Institutie komt aan de orde en de theologische beslissingen die daarin
worden genomen. We spreken over karakteristiek reformatorische kernen
zoals de kennis van God, de verhouding tussen Woord en Geest, het
geestelijk karakter van het heil, geloof en rechtvaardiging, ed. Om het
eigene van de Reformatie uit te laten komen, worden er lijnen getrokken
naar contemporaine theologiebeoefening.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Boek I,i, vii-ix, xiii.1, xiv-xv; II,ix-xvii; III,i-iii, vi-xxv van
Calvijns Institutie (editie 1559, dus definitieve versie in vier
boeken).

Overige informatie

Omdat inzicht en vaardigheden in het college worden geoefend, is
aanwezigheid in dit werkcollege vereist.

Aanbevolen voorkennis

Systematische Theologie (G_SYSHHS).

Algemene informatie

Vakcode G_BMODKGH
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W. van Vlastuin
Examinator prof. dr. W. van Vlastuin
Docenten prof. dr. W. van Vlastuin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: