Moderne kerkgeschiedenis

2019-2020

Doel vak

Eindtermen waaraan de student moet voldoen bij het voltooien van de
module:
• Kennis: de student kent de hoofdlijnen van de Europese kerkelijke
en staatkundige geschiedenis van de laat 18e 19e en 20e eeuw.
• Inzicht: de student is in staat deze beide schijven (kerkgeschiedenis
en staatkundige geschiedenis) in hun samenhang en dynamiek te
analyseren.
De student raakt vertrouwd met de manier waarop de negentiende eeuw ons
beeld van geschiedenis blijvend heeft beïnvloed en is in staat kritisch
te analyseren hoe geschiedenis wordt geschreven en hoe een veranderend
perspectief geschiedschrijving beïnvloedt.
• Vaardigheden: de student leest en analyseert zelfstandig een bron,
weet hierover relevante informatie te vinden. Tenslotte kan hij/zij in
een verslag de bron kritisch evalueren.

Inhoud vak

Europese kerkgeschiedenis na de Franse revolutie. Na de
Verlichting traden in de context van het liberalisme de secularisatie en
de confessionalisering naast elkaar op, individualisering naast
organisatievorming, vroomheidsbewegingen naast industrialisatie en
materialisme. Niet de tegenstelling, maar het verband tussen religie en
samenleving wordt beklemtoond. Een belangrijk aandachtspunt zijn de
kansen voor een actieve christelijke deelname aan de maatschappij, en de
manier waarop die in het bestudeerde tijdvak worden benut. Op dit vlak
liggen de belangrijkste verbindingen met de overige vakken van het
curriculum (praktische en systematische theologie).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges; werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen, en werkstuk. Beide toetsen tellen even zwaar mee
voor het eindcijfer

Vereiste voorkennis

Gevolgd hebben van Kerkgeschiedenis BA 1 en BA 2 (oude kerkgeschiedenis
en reformatiegeschiedenis).

Literatuur

Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis,
Kampen 2010 (tweede druk), daaruit de hoofdstukken over de negentiende
en twintigste eeuw (576-928).
H. Mc Leod, Religion and the People, 1997.

Doelgroep

Derdejaars Joint Bachelor Theologie

Aanbevolen voorkennis

Aanbevolen wordt om ter voorbereiding van te voren te beginnen met
lezing van het Handboek, en daarnaast enige basisgegevens op te zoeken
over de Nederlandse constitutie (via Internet, op trefwoord Grondwet)

Algemene informatie

Vakcode G_BMODKGS
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. M.G.K. van Veen
Examinator prof. dr. M.G.K. van Veen
Docenten prof. dr. M.G.K. van Veen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: