Bijbelse theologie

2019-2020

Doel vak

De student is in staat om:
• de hoofdmomenten uit de geschiedenis van de Bijbelse Theologie van het
Oude en Nieuwe Testament helder en in hun onderlinge samenhang weer te
geven;
• de belangrijkste hedendaagse bijbels-theologische ontwerpen van het
Oude en Nieuwe Testament te beschrijven en te relateren aan de context
waarin deze ontstaan zijn;
• een adequate beschrijving te geven van de taak en methode van de
Bijbelse theologie;
• de verschillende opties m.b.t. het gegeven van eenheid en
verscheidenheid, zoals dit in de verschillende bijbels-theologische
modellen wordt verwoord, helder uiteen te zetten.

Inhoud vak

In de cursus staan de volgende aspecten centraal:
• De geschiedenis van de theologie van het Oude en Nieuwe Testament. De
belangrijkste ontwikkelingen worden geschetst en de achtergronden
daarvan worden belicht.
• De prolegomena van de Bijbelse theologie. Het dilemma “Bijbelse
theologie” enerzijds en “geschiedenis van de religie van oud-Israël” en
“geschiedenis van de religie van het vroege christendom” anderzijds
wordt besproken in samenhang met de vragen naar de canon. Daarbij komt
ook de relatie OT en NT aan de orde, waarbij tevens zal worden
ingegaan op het belang van de relatie Kerk & Israël voor de Bijbelse
theologie.
• De plaats van de Bijbelse Theologie als theologische discipline. De
Bijbelse theologie beweegt zich in de wisselwerking tussen exegese en
dogmatiek. Bijbels-theologische keuzen hebben consequenties voor het
gebruik van de Bijbel in kerk en samenleving.
• De eenheid en verscheidenheid in een aantal boeken en corpora van de
Bijbel.

Onderwijsvorm

Werk- en hoorcolleges, literatuurstudie uitmondend in een schriftelijke
toets, een kleine presentatie en twee werkstukken.

Toetsvorm

Schriftelijke toets (30%); Presentatie (10%); Werkstuk I (30%); Werkstuk
II (30%).

Vereiste voorkennis

Exegese OT (G_EXOT), Exegese NT (G_EXENT)

Literatuur

Walter Brueggemann, Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute,
Advocacy, Minneapolis: Fortress, 1997 (of latere druk, zelf op tijd
bestellen).
James D.G. Dunn, New Testament Theology: An Introduction, Nashville, TN:
Abingdon, 2009 (of latere druk, zelf op tijd bestellen).
Steve Moyise, The Old Testament in the New: An Introduction, London:
Continuum, 2001 (wordt door docent verstrekt).

Aanbevolen voorkennis

n.v.t.

Algemene informatie

Vakcode G_BT
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P. Sanders
Examinator dr. P. Sanders
Docenten dr. J.L.H. Krans
dr. P. Sanders
dr. J.L.H. Krans-Plaisier
prof. dr. R.H. Reeling Brouwer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: