Bijbelse Theologie

2019-2020

Doel vak

De student kan de historische en disciplinaire ontwikkeling van de
Bijbelse Theologie van het Oude Testament en het Nieuwe Testament in
hoofdlijnen beschrijven
De student weet hoe methodologie van Bijbelse Theologie werkt
De student kan de methodologische inzichten zelf aanwenden voor
onderzoek
De student is op de hoogte van de meest recente literatuur met
betrekking tot de Bijbelse Theologie
De student kan kritisch reflecteren op teksten uit Oude Testament en
Nieuwe Testament met betrekking tot het vraagstuk rond geloofsidentiteit
en assimilatie in situaties van politieke achterstelling.

Inhoud vak

Dit college biedt een inleiding in de discipline van de Bijbelse
Theologie als kritisch beschrijvende wetenschap van de ontwikkeling van
oudtestamentische en nieuwtestamentische theologische concepten, zoals
God, mens, heil en geloofsgemeenschap. Een algemene inleiding wordt
besproken en in het bijzonder teksten met betrekking tot de kwestie
‘assimilatie, overheden, de identiteit van religieuze gemeenschappen’ en
de vindbaarheid van God (‘theology of place’, tempelkritiek in Oude
Testament en Nieuwe Testament).

Onderwijsvorm

Studenten bereiden zich door middel van leesopdrachten en analyse van
bijbelteksten voor op de
colleges (voor capita selecta zie college indeling met leesopdrachten).
De verwerking gebeurt in geleide discussie.

Toetsvorm

Een schriftelijk examen over alle behandelde stof

Literatuur

Literatuur OT:
House, Old Testament Theology, zie beneden, daaruit ca 300 pag.
Brueggeman, Walter, Theology of the Old Testament. Testimony, Dispute,
Advocacy, Minneapolis: Fortress Press. 2005. (Pag.650-679)
Barker, Margaret, The Gate of Heaven. The History and Symbolism of the
Temple in Jerusalem, London: SPCK 1991. (Pag. 5-56 en 150-154)
Karrer-Grube, Christiane, ‘Identiteit’, in: Maas, Frans, Maas, Jacques,
Spronk, Klaas, De Bijbel Spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de
bijbelse geschriften, Zoetermeer: Meinema, 215-222.Paul R. House, Old
Testament Theology (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1998)
Literatuur NT:
Heikki Räisänen, Beyond New Testament Theology: A Story and a Programme
(London: SCM Press, 20002) 115-209 (= 95 pp.)
George Eldon Ladd, A Theology of the New Testament [revised edition by
Donald A. Hagner] (Grand Rapids: Eerdmans, Revised Edition 1993) (ong.
250 pp. Lezen)
Richard Bauckham, The Theology of the Book of Revelation (New Testament
Theology; Cambridge: Cambridge University Press, 1993) 1-164 (= 164 pp.)

Overige informatie

Aanwezigheid bij de colleges is verplicht

Aanbevolen voorkennis

De student dient enige voorkennis te hebben van het oudtestamentische en
het nieuwtestamentische tijdvak (isagogische vraagstukken, oudheid,
hellenisme en Vroeg Jodendom). De kennis van de Hebreeuwse en Griekse
taal is niet verplicht.

Algemene informatie

Vakcode G_BTBSDS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Examinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Docenten dr. C.R.B. Grube-Karrer
prof. dr. H.A. Bakker

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: