Godsdienstwijsbegeerte

2019-2020

Doel vak

Na afloop van de module zijn studenten
1. bekend met enkele belangrijke conceptuele problemen en
analytische benaderingen op het terrein van de godsdienstwijsbegeerte;
2. kennen ze de argumenten voor en tegen geloof in het bestaan van
God en discussies over de inhoud van het godsbegrip;
3. kunnen ze uitleggen waarom het kwaad vraagt om een theodicee
(rechtvaardiging van God) en waarom de theodiceebenadering toch ook
problematisch is;
4. kennen ze nieuwe ontwikkelingen binnen het vakdomein
(revisionistische en feministische benaderingen);
5. kunnen ze verschillende godsdienstfilosofische benaderingen van
religieuze diversiteit benoemen (Hick/Lindbeck) en het impact ervan op
interreligieuze dialoog doordenken.

Inhoud vak

Het vak bestaat uit 5 thema’s:
1. Religieus geloof en de godsdienstfilosofie;
2. Natuurlijke theologie (Godsbewijzen) en problematiek van spreken over
God (religieuze en theologische taal);
3. Het probleem van het kwaad (theodicee);
4. Nieuwe benaderingen binnen de godsdienstfilosfie;
5. Godsdienstfilosofische reflecties over religieuze diversteit.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen en opdrachten

Literatuur

Beverley Clack and Brian R. Clack, The Philosophy of Religion: A
Critical Introduction. Revised and Fully Expanded Second Edition.
Cambridge: Polity Press, 2008. ISBN 978-07456-3868-3 (verplicht)
Aanvullende literatuur wordt per "thema" (1 tot 5) voorgeschreven
(bijvoorbeeld op Canvas) en/of bij wijze van zelfstandige
literatuurstudie gedaan. Per thema gaat dit om ongeveer 100 pagina's aan
extra / aanvullende voorbereiding

Doelgroep

Studenten godgeleerdheid VU en PthU "joint" Bachelor

Aanbevolen voorkennis

Geschiedenis van de Westerse filosofie (G_GESWFIL)

Algemene informatie

Vakcode G_CGWIJS
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Examinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Docenten prof. dr. W.L. van der Merwe

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: