Peace and Justice Studies - Biblical Perspectives (DS)

2019-2020
Dit vak wordt in het Engels aangeboden. Omschrijvingen kunnen daardoor mogelijk alleen in het Engels worden weergegeven.

Doel vak

De student is in staat bijbelse kernteksten over vrede en gerechtigheid
te interpreteren.
De student kan deze teksten in hun historische en literaire context
plaatsen en begrijpen.

De student is in staat de bijbels-theologische concepten van vrede en
gerechtigheid te verwoorden
en hun relevantie voor theologie en ethiek uit te leggen.
De student kan deze concepten aan actuele thema's en conflicten in de
maatschappij relateren.

Inhoud vak

Teksten die voor het bijbelse concept van vrede en gerechigheid cruciaal
zijn, worden
bestudeerd. Waaronder de Bergrede, vredesvisioen en maatschappijkritiek
bij de profeten van het OT,
gerechtigheid en vrede in geslecteerde teksten uit Psalmen en Thora.
Wat is de betekenis van gerechtigheid en vrede in bijbels perspectief,
zowel in het Oude als in het Nieuwe
Testament?
Hoe zijn de concepten van vrede en gerechtigheid onderling verbonden?
Wat betekent gerechtigheid voor de relaties van mens tot mens en mens
tot God?
Wat is de verhouding van goddelijke gerechtigheid en menselijke
gerechtigheid?
Welke theologische en ethische concepten beantwoorden aan het bijbels
perspectief
op vrede en gerechtigheid?

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Toetsvorm

Werkstuk

Vereiste voorkennis

De modules over het Oude en Nieuwe Testament in de eerste twee jaren van
de 3 jarige bachelor Theologie (FRT VU of een vergelijkbare opleiding in
bijbelse vakken aan een andere instelling) moeten zijn behaald.
Als een student de module wenst te volgen zonder de genoemde voorkennis,
dient hij/zij een gesprek met de docente aan te vragen. Zij bepaalt of
de voorkennis van de student voldoende is zodat hij/zij het vak kan
volgen.

Literatuur

Willard M. Swartley, The Covenant of Peace: The Missing Peace in New
Testamnen Theology and Ethics, Eerdmans 2006
Ulrich Luz, The Theology of the Gospel of Matthew, University Press
Cambridge 1995
Thomas R. Yoder Neufeld, Jesus and the subversion of violence, London
2011
Walter Wink, The Powers that Be, New York 1998
Verder literatuur zal in de studiegids bekend gegeven worden.

Overige informatie

Deelname aan de colleges is verplicht.
Afhankelijk van het aantal studenten kan de module als tutorial
aangeboden worden.
De voertal van de colleges is Nederlands behalve als Engelstalige
studenten willen deelnemen.

Algemene informatie

Vakcode G_DSPJBP
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Engels
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Examinator dr. C.R.B. Grube-Karrer
Docenten dr. C.R.B. Grube-Karrer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: