Exegese Oude Testament

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft inzicht in de verschillende exegetische benaderingswijzen en hun
onderlinge samenhang;
• is in staat om deze benaderingswijzen zelfstandig toe te passen op
oudtestamentische teksten, met name narratieve teksten;
• heeft vaardigheden om bijbelsoftware in te zetten voor exegetische
problemen;
• is in staat om gemaakte keuzes in het exegetische proces te
beargumenteren en te presenteren.

Inhoud vak

Dit vak omvat exegese in de brede zin van het woord: van grammatica,
tekstkritiek, syntactische en literaire analyses tot en met de eerste
aanzetten tot bijbelse
theologie. Deze module vormt een onderdeel van de leerlijn Oude
Testament die in periode 1 is ingezet met Inleiding Oude Testament en
ten behoeve waarvan in periode 2, 3 en 4 Hebreeuws en Rabbijns Jodendom
geleerd wordt. In jaar 3 vormt de module Bijbelse theologie het
afsluitende deel van deze leerlijn.

Onderwijsvorm

Werk-en hoorcolleges, presentatie en tussentijdse opdrachten,
literatuurstudie, eindpaper.

Toetsvorm

Formatief: Voor (bijna) ieder college moeten een opdracht
gemaakt worden. Soms wordt een opdracht gezamenlijk gemaakt tijdens het
college.

• Voor de opdrachten 3 (syntax en vertaling) en 10 (tekstkritiek) moet
een voldoende worden gehaald.
Bij een onvoldoende moet je een herkansingsopdracht doen.
• Als een opdracht bestaat uit een activiteit tijdens college en je bent
bij dat college afwezig, moet je de opdracht alsnog op papier inleveren.
• Voor de andere korte opdrachten wordt een cijfer gegeven. Het
gemiddelde van die cijfers maakt 50% van het eindcijfer uit.

Summatief: individueel eindpaper (50%) over een eigen perikoop. De
eindpaper dient alle stappen te volgen die op college gevolgd zijn. De
eindpaper dient met een voldoende te worden afgesloten.

Vereiste voorkennis

Inleiding OT (G_INLOT), Hebreeuws I (G_HEBR1JB), Hebreeuws II
(G_HEBR2JB).

Literatuur

Vereist
• Biblia Hebraica Stuttgartensia, 5de editie.
• Bijbelvertaling (naar keuze: SV, NBG, NBV, HSV, etc.).
• Extra materiaal wordt via Canvas bekend gemaakt.

Tijdens alle colleges heb je de Biblia Hebraica Stuttgartensia en op
zijn minst één Bijbelvertaling bij je. Als het kan neem je ook een
laptop of een tablet (o.i.d.) mee, zodat je websites met software kunt
raadplegen.

Zeer sterk aanbevolen
• L. Koehler, W Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old
Testament, Leiden: Brill, 2001 (nu ook op CD-rom).
• J.P. Lettinga, Grammatica van het bijbels Hebreeuws, twaalfde herziene
editie door M.F.J. Baasten en W.Th. van Peursen; met M.F.J. Baasten en
W.Th. van Peursen, Leerboek van het bijbels Hebreeuws (Leiden, Brill,
2012).

Aanbevolen voorkennis

Hebreeuws III (G_HEBR3JB).

Algemene informatie

Vakcode G_EXOTJB
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
Examinator prof. dr. E. van Staalduine-Sulman
Docenten prof. dr. E. van Staalduine-Sulman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: