Geschiedenis van de Westerse filosofie

2019-2020

Doel vak

De student:
• kan de kernbegrippen en grote hoofdproblemen van de onder 'inhoud'
genoemde historische periodes benoemen en de belangrijkste
ontwikkelingen schetsen die tot verandering van die periode hebben
geleid;
• kan met behulp van kernbegrippen de kerngedachten en hoofdvragen
noemen van de onder 'inhoud' genoemde filosofen in de geschiedenis van
de westerse filosofie;
• kan de relevantie aangeven van deze kernbegrippen voor theologische
onderwerpen zoals godsleer en de verhouding tussen geloof en rede;
• kan een aantal filosofische begrippen en gedachtegangen met elkaar
vergelijken;
• is bereid en in staat zichzelf de vraag te stellen wat een bepaalde
filosoof of filosofisch begrip voor haar of hem persoonlijk betekent (of
het aanspreekt of juist niet).

Inhoud vak

Thema: De geschiedenis van de westerse wijsbegeerte. Aan de hand van de
driedeling oudheid en middeleeuwen (metafysica en antropologie); moderne
tijd (kennis en wetenschap) en hedendaagse tijd (taal, betekenis en
interpretatie, historiciteit en context ). We staan
in het bijzonder stil bij het thema "God denken". Belangrijke
omwentelingen of verschuivingen in de geschiedenis komen aan bod. De
filosofen waar de nadruk op ligt zijn, bijvoorbeeld: Plato, Aristoteles,
Augustinus, Aquinas, Descartes, Locke en Hume, Kant, Hegel, Kierkegaard,
Nietzsche, Heidegger, Levinas en Wittgenstein. Aansluitend wordt
aandacht besteed aan argumentatieleer en wetenschapsfilosofie als
onderdeel van AcVa. Zowel de colleges als het AcVa onderdeel zijn
gericht op ontwikkeling van competenties in kennis en inzicht,
oriëntatie en communicatie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, presentaties (AcVa), literatuurstudie, zelfwerkzaamheid,
groepswerk (AcVa). Zie verder studiehandleiding, t.z.t. te vinden op
Canvas.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen; tussentijdse opdrachten bij ACVA.

Literatuur

Handboek: Anthony Kenny (ed.), The Oxford History of Western Philosophy,
Oxford University Press, 2004 (verplicht)
Aanvullende verplichte literatuur (artikelen, hand-outs, powerpoints)
wordt via Canvas en tijdens college verstrekt.
Algemeen filosofisch naslagwerk: Störig, Geschiedenis van de Filosofie,
Utrecht, Het Spectrum, 2009 (aanbevolen).
Donald Palmer, Filosofie voor beginners, Utrecht, Het Spectrum, 2009.
(optioneel)

Doelgroep

De module dient bij christelijke theologie-trajecten (tevens) als
voorbereiding op de modules Systematische Theologie (G_SYS; G_SYSBS;
G_SYSDGS; G_SYSHHS), Godsdienstwijsbegeerte (G_CGWIJS) en Hermeneutiek
(G_HERMJB; G_HHSHERM).

Overige informatie

In deze module worden studenten aangesproken op hun zelfstandigheid in
planning en voorbereiding. De ervaring is, dat dit vak moeilijk op het
laatste moment te leren is, omdat er een diversiteit aan denken aan de
orde is. Van studenten wordt verwacht de colleges voor te bereiden door
de leesgedeeltes in Kenny (en Störig) aandachtig te lezen, de
leergedeeltes samen te vatten en in aantekeningen na de colleges uit te
werken. Studenten worden daarom geacht niet zonder geldige reden afwezig
te zijn.

Maakt onderdeel uit van Academische Vaardigheden.

De module dient (tevens) bij christelijke theologie-trajecten als
voorbereiding op de modules Systematische Theologie (G_SYS; G_SYSBS;
G_SYSDGS; G_SYSHHS), Godsdienstwijsbegeerte (G_CGWIJS) en Hermeneutiek
(G_HERMJB; G_HHSHERM).

Aanbevolen voorkennis

In deze module worden studenten aangesproken op hun zelfstandigheid in
planning en voorbereiding. De ervaring is, dat dit vak moeilijk op het
laatste moment te leren is, omdat er een diversiteit aan denken aan de
orde is. Van studenten wordt verwacht de colleges voor te bereiden door
de leesgedeeltes in Kenny en/of Störig aandachtig te lezen, de
leergedeeltes samen te vatten en in aantekeningen na de colleges uit te
werken. Studenten worden daarom geacht niet zonder geldige reden afwezig
te zijn.

Algemene informatie

Vakcode G_GESWFIL
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Examinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Docenten prof. dr. W.L. van der Merwe

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: