Hebreeuws III

2019-2020

Doel vak

De student:
• heeft een verdiepte kennis van de morfologie en syntaxis van het
Bijbels Hebreeuws;
• heeft een gevorderde kennis van de woordenschat van het Bijbels
Hebreeuws;
• kan met behulp van een grammatica en een woordenboek zelfstandig
een wat moeilijker stuk Bijbels Hebreeuws proza grammaticaal analyseren
en in (goed) Nederlands vertalen;
• heeft enig inzicht in het tekstkritisch apparaat van de Biblia
Hebraica en kan dit toepassen;
• is in staat door samenwerking met andere studenten het
studierendement te optimaliseren.

Inhoud vak

De module is een voortzetting van Hebreeuws II. In deze cursus wordt de
kennis van de grammatica en woordenschat van het Bijbels Hebreeuws
verder verdiept. Het zwaartepunt van de cursus ligt bij het grammaticaal
analyseren en vertalen van Bijbels Hebreeuwse teksten, met speciale
aandacht voor de syntaxis van Bijbels Hebreeuws proza. Aldus wordt de
leesvaardigheid vergroot. Waar relevant wordt het tekstkritisch apparaat
gebruikt. Behalve proza, lezen de studenten ook een enkel hoofdstuk
poëzie en/of profetische tekst. Er worden zowel klassikaal als
zelfstandig teksten gelezen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges; portfolio van gemaakte opdrachten. Voor dit college geldt
een aanwezigheidsplicht van 80% (werkcolleges). Dit komt neer op het
bijwonen van minimaal 10 volledige colleges.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen over de op college gelezen teksten en over
zelfstandig bestudeerde teksten.

Literatuur

A.J.C. Verheij, Basisgrammatica van het Bijbels Hebreeuws, tweede
druk, Delft 2005, uitg. Eburon;
A.J.C. Verheij en M.L. Folmer, Basisgrammatica van het Bijbels
Hebreeuws: Oefenboek, derde druk, Delft 2010, uitg. Eburon;
K. Elliger, W. Rudolph, (eds), Biblia Hebraica Stuttgartensia, z.pl.z.j.
editio minor;
Losbladig materiaal (wordt op Canvas geplaatst of uitgereikt tijdens
de colleges);
Woordenboek: zie Hebreeuws II.

Voorts wordt aangeraden nu al J.P. Lettinga, Grammatica van het bijbels
Hebreeuws (12de herziene editie uit 2012; inclusief Leerboek) aan te
schaffen. Het gebruik van deze grammatica is verplicht bij de colleges
exegese OT.

Overige informatie

Aan het tentamen mag alleen worden deelgenomen indien:
• in voldoende mate aan de colleges is deelgenomen
• aan het einde van de periode op een afgesproken tijdstip een
volledig portfolio van gemaakte opdrachten wordt ingeleverd.

Aanbevolen voorkennis

Hebreeuws 2 (afgesloten met een voldoende).

Vaardigheid in het taalkundig en redekundig ontleden.

Algemene informatie

Vakcode G_HEBR3JB
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. M.L. Folmer
Examinator dr. M.L. Folmer
Docenten dr. M.L. Folmer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: