Bijbelse theologie II HHS

2019-2020

Doel vak

De student:
§ heeft zicht op de diverse benaderingen van de theologie van Paulus
§ kan de belangrijkste thema’s van de theologie van Paulus typeren
§ is in staat de verschillen tussen het oude en nieuwe perspectief op
Paulus aan te geven en op grond van de teksten een evaluatie te maken
§ kan aangeven wat de theologische en pastorale consequenties zijn
van het verschil in zienswijze op de rechtvaardiging
§ is zich bewust van de bijzondere relatie tussen de christelijke kerk
en het joodse volk.
§ heeft zich op de belangrijkste verschillen tussen het rabbinale
jodendom en het christelijke geloof.
§ is in staat bijbels-theologische lijnen te trekken met betrekking tot
de verhouding tussen de christelijke kerk en het joodse volk.
§ is in staat het gesprek aan te gaan over de theologische oorzaken
van antisemitisme

Inhoud vak

De geschiedenis van het Paulus’ onderzoek wordt geschetst en met name de
belangrijkste knelpunten. De voornaamste thema’s van zijn theologie
worden belicht met bijzondere aandacht voor de betekenis van de
boodschap van de rechtvaardiging.

In de tweede helft van de module worden bijbels-theologische lijnen met
betrekking tot de verhouding tussen de christelijke kerk en het joodse
volk getrokken. Vooral wordt aandacht geschonken aan de betekenis van
het verbond met Abraham en aan de uitleg van Romeinen 9 t/m 11.
Daarnaast komen de verschillen in omgaan en verstaan van het Oude
Testament tussen de christelijke kerk en het rabbinale joden-dom aan de
orde. In relatie tot de verhouding tussen kerk en synagoge komt de
toekomstverwachting van de profeten naar voren. Ook wordt aandacht
geschonken aan het boek openbaring als uitbloei van oudtestamentische
profetie en apocalyptiek.

Onderwijsvorm

Twaalfmaal drie uur hoor/werkcollege. De studenten bereiden zich voor
aan de hand van de op Canvas geplaatste collegewijze waarin ook de
voor het college te lezen stof wordt vermeld en een twaalftal opdrachten
zijn te vinden.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen waarin niet alleen kennis wordt gevraagd, maar ook
het analytisch denkvermogen wordt getoetst.

Vereiste voorkennis

Exegese Oude Testament.

Literatuur

Verplichte literatuur
Thomas A. Schreiner, Paul: Apostle of Gods Glory in Christ, Grand
Rapids, Michigan 2001.
Jacob Jocz, The Jewish People and Jesus Christ: The Relationship between
Church and Synagogue, Grand Rapids, Michigan 1979. Reprint via docent
verkrijgbaar.
Alex Jacob, The Case for Enlargement Theology, Walden 2010, pp. 11-60 en
179-201. Via docent verkrijgbaar.
P. de Vries, De ene olijfboom, Veenendaal 2013. In de boekhandel
verkrijgbaar; is met korting via docent verkrijgbaar.

Aanbevolen literatuur
D.A. Carson, Peter T. O'Brien en Mark A. Siefrid (red.) Justification
and Variegated Nomism (twee delen), Tübingen 2001.
Donald Guthrie, New Testament Theology, Leicester 1981.
George E. Ladd: New Testament Theology, herdr. Cambridge 1994.
Thomas R. Schreiner, New Testament Theology: Magnifying God in Christ,
Grand Rapids, Michigan 2008. (bijzonder aanbevolen).
Frank Thielman, Theology of the New Testament, Grand Rapids, Michigan
2005.
Stephen Westerholm, Perspectives Old and New on Paul: The "Lutheran"
Paul and His Critics, Grand Rapids, Michigan 2004.
Darrell L. Bock en Mitch Glaser (red.) To the Jews First: The Case for
Jewish Evangelism in Scripture and History, Kregel, Grand Rapids,
Michigan 2008.
R.T. Kendall en David Roshen, The Christian and the Pharisee, Hodder &
Stoughton, Londen 2006.

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis van Grieks is wenselijk.

Algemene informatie

Vakcode G_HHSBT2
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P. de Vries
Examinator dr. P. de Vries
Docenten dr. P. de Vries

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: