Inleiding in de Sociale wetenschappen

2019-2020

Doel vak

De student:
-is in staat te omschrijven wat het object en de voornaamste
onderzoeksmethoden zijn van de sociale wetenschappen
-is in staat een sociaalwetenschappelijke benadering van religie te
omschrijven en te positioneren binnen het bredere veld van theologie en
religiewetenschappen
-kan de verschillende subdisciplines binnen de sociaalwetenschappelijke
benadering van religie, in het bijzonder de godsdienstsociologie,
godsdienstpsychologie, religieuze antropologie en mediastudies,
onderscheiden qua definiëring van religie en qua object en methodiek van
onderzoek
-heeft een basale kennis van een aantal belangrijke
sociaalwetenschappelijke methodologieën en kan deze toepassen op een
door de docenten geselecteerd fenomeen
-kan het concept ‘lived religion’ definiëren en voorbeelden van ‘lived
religion’ selecteren, observeren en
beschrijven
-is in staat haar of zijn eigen straat (of buurt) te analyseren vanuit
een ‘lived religion’ perspectief
-kan de geleefde religie van de eigen straat (of buurt) verbinden met de
belangrijke sociologisch-theoretische concepten (de-)secularisering,
(de-)privatisering, individualisering, globalisering, en mediatisering
-is in staat de geleefde religie van de eigen straat (of buurt) te
verbinden met een van de door de docenten geformuleerde ‘pressing issues
in lived religion’

Inhoud vak

In dit college wordt de sociaalwetenschappelijke bestudering van
religie geïntroduceerd. Studenten leren de sociaalwetenschappelijke
benadering te onderscheiden van andere benaderingen in de theologie en
religiestudies, en toe te passen op actuele vormen van religie en
spiritualiteit. Een centraal begrip in het college is ‘lived religion’,
geleefde, beleefde, alledaagse religie. Studenten leren de ‘lived
religion’ benadering toe te passen op zowel hun eigen alledaagse
omgeving, als op een aantal
‘pressing issues’ die vandaag de dag in onze samenleving bijzonder
urgent zijn. De belangrijkste analytische concepten en methodologieën
van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek naar religie worden geïntroduceerd.

Onderwijsvorm

Interactieve hoorcolleges, veldwerk (etnografisch onderzoek),
literatuurstudie.

Toetsvorm

-Onderzoeksopdrachten in de eigen woonomgeving (50%).
-Multiple Choice tentamen (50%).

Literatuur

Wordt bekend gemaakt via Canvas.

Overige informatie

Maakt onderdeel uit van Academische Vaardigheden. Voor deze module is
het volgen van de taaltoets (G_TAALTOETS) een voorwaarde voor het
toekennen van de behaalde studiepunten.

Algemene informatie

Vakcode G_INLSOCWET
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. J.H. Roeland
Examinator dr. J.H. Roeland
Docenten dr. J.H. Roeland

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: