Islam

2019-2020

Doel vak

De student
• heeft primaire kennis van het islamitische geloof, geschiedenis,
schriftuurlijke bronnen en leven en kan de verschillende aspecten
hiervan samenvatten en analyseren;
• kan een aantal stromingen en vertegenwoordigers van de klassieke en de
moderne islam opnoemen en in een paper beschrijven/bediscussiëren;
• heeft kennis van de belangrijkste onderwerpen uit het theologische
islamitische denken via (vertaalde) teksten uit islamitische
bronnen/literatuur;
• kan de kernelementen van de historische relatie tussen de islam en het
westen opnoemen en uitleggen;
• is globaal bekend met islamitische ontwikkelingen in de moderniteit in
een aantal landen
• heeft inzicht in zijn eigen verhouding tot de academische bestudering
van de islam.

Inhoud vak

De islam is niet meer weg te denken uit het nieuws en publieke debat en
wordt vaak vooral als een probleem beschouwd. Ook de academische studie
van de islam verplaatst zich steeds meer naar het domein van
veiligheidsstudies. Achter die vernauwing van het discours tot de islam
als louter veiligheidsprobleem schuilt een rijk geschakeerde wereld met
een evenzo complexe geschiedenis, een wereldreligie en -beschaving die
de moeite waard is ook door andere lenzen nader te bestuderen, bv.
(vergelijkende) theologie, antropologie en geschiedenis.

Gedurende dit vak maak je kennis met verschillende aspecten van die
islamitische religie en beschaving: we staan stil bij de
ontstaansgeschiedenis van de islam, hoe het langzaamaan een
wereldreligie werd, de belangrijkste schriftuurlijke bronnen van de
islam (de koran en de soenna), verschillende klassieke theologische
stromingen en denkers, het islamitisch recht, de islamitische mystieke
traditie, kunst en cultuur.

Ook is er aandacht voor de islam in de moderniteit: hoe hebben
islamitische denkers zich tot de moderniteit proberen te verhouden; tot
welke religieuze debatten heeft het veranderende waardenpatroon van de
moderniteit geleid (secularisering, positie van de vrouw, opkomst
natiestaat etc.); wat is het islamisme, en welke verschillende
verschijningsvormen kent het? Hoe wordt de islam vandaag de dag beleefd
in landen als Indonesië, Egypte, Turkije en Iran?

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges met schriftelijke opdrachten en tussentijdse
papers.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen 70%
Eindpaper 20%
Tussentijdse opdrachten 10%

Literatuur

Verplicht:
- Shepard W., Introducing Islam, London/New York: Routledge, 2014 (2nd
edition). ISBN 9780415533454
- De Koran (Nederlandse of Engelse vertaling)
- Wim Raven, Leidraad voor het leven, Amsterdam: Bulaaq, 1995. ISBN
9789054600107

Verdere aanvullende literatuur (artikelen, losse hoofdstukken) wordt
voor aanvang van het college bekend gemaakt via Canvas.

Doelgroep

Het vak is voor studenten van alle opleidingen toegankelijk

Overige informatie

Aanwezigheidsplicht: 80%

Aanbevolen voorkennis

Geen aanbevolen voorkennis

Algemene informatie

Vakcode G_ISLAM
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. F.C.W. Doufikar-Aerts
Examinator prof. dr. F.C.W. Doufikar-Aerts
Docenten prof. dr. F.C.W. Doufikar-Aerts

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: