Praktische Theologie II BS

2019-2020

Doel vak

- De student kent de belangrijkste hoofdlijnen van en ontwikkelingen
binnen de Praktische Theologie en kan zichzelf daarbinnen positioneren.
- De student is in staat om een beknopt Praktisch Theologisch onderzoek
uit te voeren naar een geloofspraktijk, met behulp van kwalitatieve
onderzoeksmethoden, en met behulp van theoretische perspectieven uit
zowel de sociale wetenschappen als ook de theologie.
- De student kent de specifieke invalshoek van de congregationele
stroming voor de Praktische Theologie.

Inhoud vak

In deze module wordt stil gestaan bij de ontwikkelingen van de
Praktische Theologie in de afgelopen decennia, en passeren verschillende
perspectieven daarop de revue. Gezocht wordt naar een
congregationalistische benadering van Praktische Theologie, die aandacht
heeft voor het geleefde geloof van geloofsgemeenschappen en
tegelijkertijd kritisch durft te bewegen in een breder gesprek met de
sociale wetenschappen, theologische disciplines en andere scholen van
Praktische Theologie.
Daarin is het gesprek over methodologie een belangrijk aandachtspunt.

Centraal in het vak is een beknopt praktijkonderzoek, waarin de student
oefent met verschillende aspecten van kwalitatief onderzoek en daarbij
observaties en interpretaties in gesprek brengt met sociaal
wetenschappelijke theorie, alsmede theologische bronnen.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, literatuurstudie, praktijkopdrachten

Toetsvorm

Praktijkopdrachten en paper (100%)

Vereiste voorkennis

Inleiding Sociale Wetenschappen en Praktische Theologie I

Literatuur

- Ward, P., Introducing Practical Theology: Mission, Ministry, and the
Life of the Church (Grand Rapids: Baker, 2017), ISBN 9780801098192
- Groen, E., Geloofwaardige Gemeente: Uitgangspunten van een Baptisten
gemeenteopbouw, Barneveld: Baptistenseminarium (2011), ISBN
9789077245538

Teksten van o.a. J.W. McClendon, E.L. Graham, B.J. Miller-McLemore, R.R
Ganzevoort, H. Cameron, J. Swinton, vooraf toegestuurd. Daarnaast doet
de student zelf een beknopte literatuurstudie binnen het gekozen
praktijkonderzoek.

Algemene informatie

Vakcode G_PT2BSDS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator J. Riphagen MA
Examinator J. Riphagen MA
Docenten J. Riphagen MA
J. Riphagen MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: