Praktische Theologie II HHS

2019-2020

Doel vak

De student kan de achtergronden en courante methoden van het pastoraat
beschrijven en heeft basale kennis van belangrijke functies van het
pastoraat – zoals helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen – in relatie
tot verlies, geweld, schuld en schaamte, angst en verlangen. Dit blijkt
uit de literatuurtoets bij deze module.

De student oefent met het reflecteren op de plaats en de betekenis van
de eigen biografie en spiritualiteit in relatie tot het pastorale werk.
Dit blijkt uit de deelopdrachten en de bespreking daarvan ter college.
De opdrachten zijn opgenomen in de studiewijzer bij deze module.

Naast deze inleiding in het vak pastoraat staat het tweede deel van deze
module in het teken van het vak liturgiek. In het kader daarvan kan de
student de theologische en historische achtergronden van de
gereformeerde liturgische praktijk beschrijven. Dit blijkt uit de
literatuurtoets bij deze module. Verder oefent de student met de
liturgische vormgeving van de eredienst. Dit blijkt uit een uitgewerkt
voorstel voor een orde van dienst en de bijbehorende verantwoording, die
besproken worden ter college.

Inhoud vak

De module wordt verdeeld in tweemaal zes colleges. De eerste reeks
colleges vormt een inleiding op het vak pastoraat. Aan de hand van casus
bereidt de student de colleges voor. De tweede reeks colleges gaat over
de bronnen en praktijken van de gereformeerde liturgie. De colleges
worden deels voorbereid aan de hand van leesopdrachten, deels aan de
hand van opdrachten waarvan de uitwerking vooraf ingeleverd dient te
worden.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege. De student bereidt de hoorcolleges voor aan
de hand van verplichte opdrachten. Het tentamen wordt alleen nagekeken
als alle opdrachten zijn ingeleverd.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

H.C. van der Meulen (red.), Liefdevol oog, open oor. Handboek pastoraat
in de christelijke gemeente, VBK Media 2010.
Gerben Heitink, Pastorale zorg. Theologie, differentiatie, praktijk,
Kampen: Kok 2005 (derde druk).
F.G. Immink, Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de
protestantse kerkdienst, Zoetermeer: Boekencentrum 2011.

Algemene informatie

Vakcode G_PTHHS2
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. P.C. Hoek
Examinator dr. P.C. Hoek
Docenten dr. P.C. Hoek

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: