Praktische Theologie en Wetenschap en ambacht

2019-2020

Doel vak

De student is na afronding van de cursus in staat:
• te onderscheiden in waarnemingsperspectieven en het perspectief van
een zelf gekozen praktisch-theoloog op biografie en (praktisch)
theologische wetenschappelijke theorievorming te betrekken (waarnemen,
beschrijven, kennis en inzicht). De focus is gericht op het individuele
en pastoraal-theologische domein.
• de invloed van context op de ontwikkeling van de eigen
geloofsbiografie te beschrijven en te differentiëren tussen zichzelf en
anderen, om te wisselen tussen deelnemers- en waarnemersperspectief en
om daarover te communiceren met anderen (inzicht, onderscheiden,
communiceren).

Inhoud vak

In deze integratieve module worden de verschillende onderdelen van de
theologie die in jaar 1 bestudeerd zijn, toegespitst op het waarnemen
van geleefd geloof in de biografie van mensen als Living human
documents. Dit wordt geplaatst in het kader van de ontwikkelingen in de
pastorale theologie van de laatste honderd jaar aan de hand van
portretten van markante theologen. Daarbij komen verschillende
waarnemingsperspectieven aan bod, met de nadruk op het narratieve
perspectief. Aandacht wordt besteed aan de biografisering, context,
geleefd geloof en het subject, waarbij de student de empirische
benadering in de praktische theologie leert kennen, in het bijzonder de
methode van de etnografie.
Deze aandachtspunten worden verbonden met het lezen van een
praktisch-theologisch standaard werk. Dit werk wordt betrokken op de
reflectie op en de communicatie over de eigen theologische positie en
geloofspraktijk zowel met andersgelovigen als met een seculier publiek.

Onderwijsvorm

Afwisselend werk- en hoorcolleges, literatuurstudie, tussentijdse
opdrachten en papers. Daarbij wordt gebruik gemaakt van verschillende
methoden die in jaar 1 zijn aangeleerd zoals interview, het schrijven
van een review en een abstract, en mondeling presenteren. Er is veel
ruimte voor zelfwerkzaamheid.
Aan het begin beschrijft de student in max. 1 A4 zijn/haar eigen
theologische positie. Gedurende de module leert de student een aantal
reflectieve vaardigheden over de relatie persoon en theologie. Aan het
einde van module verwerkt de student dit in een presentatieopdracht en
een eindpaper.

Toetsvorm

Opdrachten (formatief); Presentatie (formatief); Eindwerkstuk (100%).

Vereiste voorkennis

Inleiding Sociale wetenschappen (G_INLSOCWET).

Literatuur

P. Ward, Introducing Practical Theology. Mission, Ministry, and the Life
of the Church. Grand Rapids: Baker Academic, 2017 (178 p.)
Praktisch-theologisch standaardwerk uit geselecteerde lijst (ca. 350 p.)

Aanbevolen voorkennis

Geschiedenis filosofie (G_GESCHFIL), Kerkgeschiedenis (G_BKERKGS)

Algemene informatie

Vakcode G_PTWA
Studiepunten 6 EC
Periode P6
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. R.J. de Vries
Examinator dr. R.J. de Vries
Docenten dr. R.J. de Vries
dr. R. Brouwer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: