Religies en groepsidentiteit: Focus op nationalisme-, fundamentalisme- en syncretisme-theorieën.

2019-2020

Doel vak

- Studenten zijn in staat om de inhoudelijke en interdisciplinaire
complexiteit van het studieveld ‘De wijze waarop religie en pluralisme
op elkaar kunnen inwerken bij de vorming van groepsidentiteit’
zelfstandig te verkennen zonder in het studieveld te verdwalen, en ze
zijn in staat om deze complexiteit in opdrachten te verwerken. Dit
blijkt uit het kunnen uitvoeren van opdrachten waarvoor zelfwerkzaamheid
wordt gevraagd, het deelnemen aan groepssessies, het opzoeken van
materiaal in de bibliotheek, mediatheek en via deskundigen.
- Studenten kunnen hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden door
steeds de kern van een kwestie benoemen, en door uiteenlopende
disciplines op elke casus toe te passen.
- Studenten kunnen van hun kennis en inzicht zowel schriftelijk als
mondeling verslag doen, en daarbij eigen thematische en methodische
keuzes motiveren.
- Studenten kunnen het onderwerp van hun keuze afbakenen, een
bijpassende vraagstelling formuleren en stapsgewijs uitwerken tot een
bondige beschouwing met bronvermelding.
- Studenten zijn bereid om inhoudelijk binnen het studieveld ‘religies
in een pluralistische cultuur’ cross-culturele en cross-religieuze
verbanden te leggen, via literatuurstudie nader te onderzoeken op
academische houdbaarheid, en systematisch op papier te zetten binnen de
beschikbare tijd.

Inhoud vak

Welke rol speelt of speelde religie in maatschappelijke processen zoals
natievorming en exclusieve groepsvorming? Of is/was religie juist een
bron van verbondenheid met andere religieuze of etnische groepen dan de
eigen groep? Is er volgens bepaalde nationalisme-theorieën wel of geen
rol weggelegd voor de factor ‘religie’ bij het vaststellen van de
nationale identiteit in een land als Sri Lanka? Zou een groep als de
Hamas-beweging sociaal-wetenschappelijk gezien in aanmerking komen voor
het predicaat ‘fundamentalistische beweging’? Is de nationale identiteit
van de staat Israël of van de staat Marokko gebaseerd op seculiere of
religieuze natievorming? Is Japan een boeddhistisch, shintoïstisch of
syncretistisch land?
Deze module gaat over deze en aanverwante vragen, d.w.z. over de
verwevenheid van (of conflicten tussen) Religies en Groepsidentiteit,
met een focus op het theoretische debat en op de eigen toepassing van
bestaande nationalisme/etniciteit-theorieën óf van
fundamentalisme-theorieën op een door religie beïnvloede casus (naar
keuze). Ook syncretisme-theorieën komen aan de orde.
Gedurende de module schrijf je aan je eindpaper, over het theoretisch
debat rond nationalisme of fundamentalisme, en de toepassing daarvan op
een casus waarin ook religie een rol speelt. In de colleges komt vooral
het thema ‘Religie en Nationalisme’ aan de orde.
Studieveld is dus ‘de manieren waarop religie en pluralisme op elkaar
kunnen inwerken bij de vorming van groepsidentiteit, gezien vanuit de
sociaal-culturele wetenschappen’. Met vooral de eerste twee van de
volgende drie invalshoeken: religie en nationalisme/etniciteit, religie
en fundamentalisme, en religie en syncretisme. Kortom, keuze-onderwerpen
binnen het omvattende studieveld Religies en Groepsidentiteit en vanuit
één van de drie invalshoeken (theoretische debatten).

Onderwijsvorm

Werkcolleges.

Toetsvorm

Wekelijkse samenvattingen meebrengen naar college, deelname aan
discussie, presentatie, tussentijdse schrijfopdracht (20%); vooral het
eindpaper is cruciaal (80%).

Literatuur

De literatuur zal deels in de studiehandleiding en via Canvas bekend
worden gemaakt, deels wordt de zelfwerkzaamheid van de student
aangesproken. Geen aanschaf van boeken voorafgaand aan het begin van de
colleges.

Overige informatie

Aanwezigheidsplicht minimaal 80% vanwege werkcolleges.

Aanbevolen voorkennis

Geen andere ingangseis dan dat men het niveau (level 200) aan kan.

Algemene informatie

Vakcode G_RELGRP
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator dr. L. Minnema
Examinator dr. L. Minnema
Docenten dr. L. Minnema

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: