Systematische Theologie

2019-2020

Doel vak

Aan het einde van de cursus
* hebben de studenten inzicht in de relatie tussen geloof en wetenschap
en in het eigene van de theologie als wetenschappelijke discipline in
verschillende (historische) contexten
* zijn zij initieel in staat de (systematische) theologie als
academische discipline te midden van de andere disciplines te plaatsen
* hebben zij kennis van belangrijke posities, stromingen en begrippen in
de dogmatiek en van hoofdmomenten uit haar geschiedenis
* hebben zij inzicht in de aard van systematische reflectie op het
christelijk geloof, alsmede in de samenhang tussen een aantal onderdelen
(loci) van de dogmatiek
* kunnen zij over de bestudeerde vraagstukken een beredeneerde mening
geven.
* zijn zij in staat om systematisch theologische teksten analytisch te
lezen
* weten zij relevante secundaire literatuur te vinden en adequaat samen
te vatten

Inhoud vak

In dit vak wordt de eigen aard van de theologie als academische
discipline behandeld en komt de materiële inhoud van de theologie aan de
orde. Dat betreft in deze cursus met name de prolegomena, de godsleer,
openbaringsleer, verbondsleer, christologie, soteriologie,
pneumatologie, schriftleer en ecclesiologie. In de cursus
ethiek/dogmatiek komen dan de overige loci van de dogmatiek aan de orde:
scheppingsleer, antropologie, zondeleer, vernieuwingsleer, eschatologie.
Via Canvas zullen theologische teksten beschikbaar gesteld worden die
voor de colleges gelezen moeten worden en tijdens de colleges besproken
zullen worden. We willen namelijk in elke college kennismaken met een
theologische tekst van een belangrijke theoloog die we kort biografisch
en theologisch introduceren en waarvan we vervolgens door close reading
enkele pagina’s zullen lezen.

Onderwijsvorm

Ter voorbereiding op de colleges worden de hoofdstukken uit Christelijke
Dogmatiek die aan de orde zijn gelezen.
Daarnaast zullen via Canvas steeds theologische teksten beschikbaar
gesteld worden die voor de colleges gelezen moeten worden en tijdens de
colleges besproken zullen worden. We willen namelijk in elke college
kennismaken met een theologische tekst van een belangrijke theoloog die
we kort biografisch en theologisch introduceren en waarvan we vervolgens
door close reading enkele pagina’s zullen lezen. We verwachten van alle
deelnemers aan het college dat ze ook deze teksten van te voren gelezen
hebben.
De colleges zijn een mix van hoor- en werkcolleges.

Toetsvorm

Toetsing vindt plaats door het schrijven van een KAVV (30%) en door een
afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Literatuur

Verplichte literatuur:
C. van der Kooi & G. van den Brink, Christelijke dogmatiek. Een
inleiding, Zoetermeer 2012.

Overige informatie

Gezien de groepsgewijze verwerking van de stof geldt een
aanwezigheidsplicht van 80 %.
Behalve uitzonderlijke gevallen kan anders niet aan het tentamen worden
deelgenomen.

Aanbevolen voorkennis

Globale kennis van Bijbel en kerkgeschiedenis.

Algemene informatie

Vakcode G_SYS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. H. van den Belt
Examinator prof. dr. H. van den Belt
Docenten prof. dr. P.M. Wisse
prof. dr. H. van den Belt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: