Systematische Theologie DS

2019-2020

Doel vak

-De student kan op grond van bestudering van verschillende primaire
bronnen uit de doperse traditie in eigen woorden uitleggen wat de
voornaamste thema’s zijn binnen de theologie vanuit dopers perspectief
en kan uitleggen waarin de overeenkomsten en de verschillen zitten
tussen een doperse benadering en een protestants-oecumenische benadering
enerzijds en een rooms-katholieke benadering anderzijds.
- De student heeft kennis van een aantal klassieke teksten uit de
doperse traditie en kan mede op grond daarvan de eigen positie
verwoorden in het actuele discours over het eigen karakter van de
theologiebeoefening vanuit dopers perspectief in een academische
context.
- De student kan verwoorden wat de belangrijkste thema’s zijn van de
theologie van de doopsgezinde kerkhervormer Menno Simons en kan
uitleggen hoe die ideeën doorwerken in de theologie van John Howard
Yoder, A. James Reimer en J. Denny Weaver.
- De student is bereid en in staat zowel mondeling als schriftelijk te
verwoorden hoe hij/zij zich zelf verhoudt tot de theologische
vraagstukken als de Godsleer, de christologie en ecclesiologie en
kerkelijke praktijken als doop en avondmaal – en weet die reflectie
invulling te geven vanuit een dopers theologisch perspectief.
-De student kan benoemen wat vanuit een dopers theologisch perspectief
de knelpunten zijn in de traditionele benaderingen in de soteriologie en
kan die inzichten aanwenden in het ontwerpen en doordenken van een
soteriologie vanuit dopers perspectief.

Inhoud vak

Deze module vormt een inleiding in de systematische theologie in dopers
perspectief. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere
gemeenteopvatting,
de persoon en hetwerk van Christus, de betekenis van de doop en het
vredesgetuigenis.
De thema's worden geïntroduceerd aan de hand van primaire bronnen.
Leidraad bij de bestudering zijn verschillende belijdenisgeschriften,
zowel uit de doperse traditie als uit de bredere christelijke traditie.
Op die wijze bestuderen we met elkaar hoe de thema’s die centraal staan
in de doperse traditie zich verhouden tot de thema’s die in het
oecumenische debat aan de orde zijn.
De student wordt uitgedaagd om zijn/haar eigen opvattingen te verwoorden
ten aanzien van de centrale thema’s.

Onderwijsvorm

Werkcolleges, literatuurstudie, presentaties en paper

Toetsvorm

Actieve participatie in werkcolleges en afsluitend paper. Afsluitend
paper wordt alleen beoordeeld als aan eis van actieve participatie in de
werkcolleges is voldaan, conform de richtlijnen in de OER.

Literatuur

Ted Grimsrud, Embodying the Way of Jesus: Anabaptist Convictions for the
Twenty First century, Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2007.
Christelijk Belijden in dopers perspectief – een vertaling, Amsterdam,
Doopsgezind Seminarium 1997.
John Howard Yoder, Body Politics. Five Practices of the Christican
Community before the Watching World, Scottdale: Herald Press 2001.
John Howard Yoder, The Politics of Jesus, Grand Rapids, Wm B. Eerdmans
Publishing Co., 1994.
H.W. Meihuizen (vert.), Broederlijke Vereniging, Doopsgezinde
Historische Kring: Amsterdam 1974.
Sjouke Voolstra, Menno Simons: His Image and Message, North Newton:
Bethel College, 1997.
John Sanders (ed.), Atonement and Violence: A Theological Conversation,
Nashville: Abingdon Press, 2006.
Verdere literatuur wordt aangekondigd via Canvas en/of verstrekt in
college.

Doelgroep

Deze module richt zich in de eerste plaats op studenten die het traject
Godgeleerdheid volgen vanuit Doopsgezind perspectief.

Overige informatie

Actieve participatie is in colleges is vereist.

De module vormt een leerlijn met de module Inleiding in de Ethiek uit
jaar 2 (G_BETDS) en biedt ruimte voor fundamentele denominationele
accenten voor wat betreft de inleiding systematische theologie.

Afhankelijk van het aantal studenten kan de module als "tutorial" worden
aangeboden.

Algemene informatie

Vakcode G_SYSDGS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator drs. F.Y. van Hulst
Examinator drs. F.Y. van Hulst
Docenten drs. F.Y. van Hulst
prof. dr. F. Enns

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: