Inleiding Systematische theologie HHS

2019-2020

Doel vak

De student

1.maakt kennis met de systematische doordenking en vertolking van het
christelijke geloof.

2.ontwikkelt een analytisch inzicht voor de problematiek die zich
voordoet in de systematische bezinning op de inhoud van het christelijke
geloof.

3.is in staat om tot een zelfstandig en beargumenteerd oordeel over
confessionele verschillen en vragen in de systematische theologie te
komen.

4.Geeft blijk van een analytisch inzicht in het eigene van de
gereformeerde traditie.

Inhoud vak

In deze module komen twee aspecten aan de orde.
In de eerste plaats doordenken we de relatie tussen weten en geloven
in het licht van klassieke en actuele wetenschapstheorieën, de
verhouding tussen confessie en dogmatiek, de encyclopedische plaats van
de dogmatiek, de verschillende structuren die in de systematische
theologie worden gehanteerd en een kennismaking met de (moderne) stand
van zaken in de dogmatische bezinning.
In de tweede plaats bestuderen we verschillende confessionele uitingen
van het christelijk geloof, namelijk de geloofsbelijdenis van Nicea, de
Augsburgse Confessie, de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse
Leerregels, de Westminster Confessie en de Leuenberger Konkordie.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Via Canvas worden per college vragen aangereikt om de
gevoeligheid voor de problematiek die in het betreffende college aan de
orde is, te ontwikkelen.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen waarin de leerdoelen worden getoetst.

Literatuur

A.T.B. McGowan (ed.), Always Reforming. Explorations in systematic
theology (Leicester: APOLLOS (imprint of Inter-Varsity Press, 2006),
hoofdstuk 2-4, 6-7, 9.

J. Rohls, Theologie reformierter Bekenntnisschriften (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht 1987), ca 350 pag. of de Engelse vertaling
hiervan.

Overige informatie

Aangezien het in dit college ook gaat om het oefenen van kennis, inzicht
en vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht

Aanbevolen voorkennis

Kennis van gereformeerde dogmatiek en geloofsleer
Kennis van moderne theologische vragen

Algemene informatie

Vakcode G_SYSHHS
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W. van Vlastuin
Examinator prof. dr. W. van Vlastuin
Docenten prof. dr. W. van Vlastuin

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: