Voorbereiding scriptie

2019-2020

Doel vak

De student:
1. Kan een heldere probleemstelling en beantwoordbare onderzoeksvraag en
deelvragen formuleren.
2. Is in staat de deelvragen logisch te structureren in hoofdstukken.
3. Kan verantwoorden welke methode het meest geschikt is om de
onderzoeksvraag te beantwoorden.
4. Kan een realistische tijdsplanning maken en uitvoeren.
5. Kan het voor de scriptie relevante materiaal vinden, beschrijven,
samenvatten, analyseren en evalueren.
6. Citeert en verwijst zorgvuldig.
7. Presenteert schriftelijk de resultaten op wetenschappelijk niveau.
8. Kan zelfstandig en zelfsturend te werk gaan bij het opzetten en
uitvoeren van onderzoek.

Inhoud vak

Deze module voor derdejaars bachelor-studenten is een
voorbereiding op de vervolgmodule Scriptie bachelor (module G_SCRBA),
die hier direct op aansluit. Wie de eindopdracht van deze
voorbereidingsmodule tijdig en met goed gevolg afrondt, is goed
gepositioneerd om ook de scriptiemodule tijdig en met goed gevolg te
kunnen afsluiten.

Onderwijsvorm

Het college is een werkcollege dat naast elementen van een hoorcollege
ook een colloquium-component heeft die beoogt deelnemers van elkaar te
laten leren. Bovendien is er een spreekuur waarop individuele vragen
beantwoord kunnen worden. De docenten begeleiden het proces, geven
informatie en leveren feedback. Gedurende deze module zijn zij
bereikbaar voor vragen. Van de student wordt actieve deelname,
uitvoering van opdrachten, en inbreng tijdens colleges verwacht. De
colleges en bijbehorende opdrachten willen ook bijdragen aan een
regelmatige, gefaseerde studievoortgang (en daarmee tijdig afstuderen).

Toetsvorm

Schriftelijke eindopdracht, bestaande uit a) scriptieplan (800-1000
woorden), b) leesverslag (ca. 1000 woorden) en c) concept-tekst van een
begin van de scriptie (ca. 2000 woorden), in correct Nederlands of
Engels.

Literatuur

Afhankelijk van het te kiezen scriptie onderwerp.

Overige informatie

Om maximaal profijt van deze module te hebben, dient de student reeds
voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een opdracht te voltooien. Deze
zal via Canvas ruim van te voren worden verspreid. Tijdige inzending van
deze opdracht is noodzakelijk om aan de module te kunnen meedoen.

De beoordeling (voldoende/onvoldoende) voor deze module kan pas worden
geregistreerd als de student een voldoende resultaat heeft behaald voor
Academische Vaardigheden (G_ACVA) en reeds 120 ECTS-punten in de BA
heeft behaald.

Het volgen van deze module is een voorwaarde voor het starten met het
schrijven van de bachelorscriptie (G_SCRBA).

Algemene informatie

Vakcode G_VOOBASCR
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. A.A. den Hollander
Examinator prof. dr. A.A. den Hollander
Docenten prof. dr. A.A. den Hollander

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: