Wetenschapsfilosofie van de religiestudie: subjectiviteit, methode en theorie

2019-2020

Doel vak

Na dit vak geldt voor de student:
• kent en begrijpt de ontstaansgeschiedenis van de studie van de
religie en religiekritiek; kent en begrijpt enkele centrale
opvattingen in relatie tot subjectiviteit in wetenschap.
• kan hier schriftelijk kritisch op reflecteren, met oog voor het
onderscheid tussen het historisch belang en het actueel belang van de
theorieen en methodes voor de hedendaagse religiestudie, zowel in het
kielzog van de kritische reflecties van Daniel Pals, als in gesprek met
de behandelde wetenschapsfilosofische reflecties.
• heeft een visie op de samenhang alsook de focus- en visieverschillen
tussen de diverse disciplines die aan bod komen, met in het bijzonder
een visie op de rol van de subjectiviteit van de wetenschappers
(waaronder de student zelf) in het gedeelde discours dat wetenschap is.

Inhoud vak

De grote denkers over religie die onder anderen aan de orde zijn: de
evolutionisten/etnografen Tylor en Frazer; de functionalisten Marx,
Freud en Durkheim; de psycholoog William James; de fenomenoloog Eliade
met zijn kritiek op functionalisme, en de antropoloog Evans-Pritchard
met zijn kritiek op al zijn voorgangers; de interpretatieve antropologie
van Geertz. Wij gebruiken hiervoor het inmiddels standaardwerk van
Daniel Pals en lezen ook enkele centrale fragmenten uit primaire teksten
van de auteurs.

Uitgangspunt is telkens je eigen leven met/denken over religie in
relatie tot jouw toekomstige rol als (kritische) religiedeskundige
binnen of buiten de academie, tijdens je studie en daarna.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges. De literatuur bestudeer je thuis, soms kan
dit
bijvoorbeeld aan de hand van een lijst met leesvragen en een lijst met
kernbegrippen. Op college lezen we soms ook fragmenten van primaire
teksten van de grote theoretici.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (en waar toepasselijk kleinere opdrachten, voor
niet meer dan 20% tot totaal).

Vereiste voorkennis

Geschiedenis van de Westerse filosofie (G_GESWFIL)

Literatuur

Verplicht:
1) Daniel L. Pals, Nine Theories of Religion, New York: OUP, 2014.
2) Enkele artikelen via de bibliotheek online te downloaden

Doelgroep

Studenten religiewetenschap (alle trajecten) en theologie algemeen.

Overige informatie

Participatieplicht: 80%.

Aanbevolen voorkennis

Comparatieve godsdienstfilosofie

Algemene informatie

Vakcode G_WFILREL
Studiepunten 6 EC
Periode P3
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit Religie en Theologie
Vakcoördinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Examinator prof. dr. W.L. van der Merwe
Docenten prof. dr. W.L. van der Merwe

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: