Persoonlijk Assistent Leraar

2019-2020

Doel vak

Een student die deze cursus heeft doorlopen:
- kan aangeven wat het betekent om een goede leraar te zijn
- kan de eigen geschiktheid voor het beroep van leraar beoordelen
- oriënteert zich op een beroep in het (VO) onderwijs
- kan reflecteren op zijn of haar functioneren op een school
- is in staat om Persoonlijke assistent leraar (PAL)-werk uit te
voeren

Inhoud vak

Tijdens werkcolleges komen zoal de volgende onderwerpen aan de orde:
• De verschillende rollen van een docent
• Een (actieve) les leren ontwerpen en geven
• Hoe vertaal je (wetenschappelijke) informatie naar het niveau
van je doelgroep
• Het voeren van een (inhoudelijke) begeleidingsgesprek met een
leerling
• Een les leren uitvoeren: bijvoorbeeld effectief communiceren
met een klas, het inzetten van lichaamstaal en het belang van een
positieve relatie
• De kenmerken en behoeftes van de doelgroep
• Het zijn van een rolmodel en de rol die een docent speelt bij
de opvoeding van een leerling
• Leren van de praktijk: bijvoorbeeld observatieleren, leren door
reflectie en zelfstandig leren

Tijdens een stage onderneem je zoal de volgende activiteiten:
• Observeren van lessen
• Het geven van een (aantal) les(sen)
• Zo veel mogelijk deelnemen aan alle activiteiten op school en
zo (hernieuwd) kennis maken met het voortgezet onderwijs vanuit het
perspectief van de docent

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit twee gedeeltes; werkcollege’s op de VU en een
stage of PAL-werk. De stage of het PAL-werk vindt plaats op een
middelbare school, meestal in (de omgeving van) Amsterdam.

Toetsvorm

Beoordeling vindt plaats op grond van een verslag van de activiteiten op
de school en de participatie in de colleges. Je hoeft niet te bewijzen
dat je al een goede docent of begeleider bent, wel dat je goed hebt
nagedacht over (jouw rol tijdens) je stage of PAL-werk en welke
betekenis dat heeft voor de toekomst

Afwijkende intekenprocedure

Deze cursus is alleen beschikbaar voor studenten die zich hebben aangemeld voor het PAL traject via IT’s academy of Pre-university- college. Deze studenten zullen door de administratie voor het vak worden ingetekend.

Algemene informatie

Vakcode O_PAL
Studiepunten 3 EC
Periode P1+2+3, P4+5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Vakcoördinator dr. A. Handelzalts
Examinator dr. A. Handelzalts
Docenten dr. A. Handelzalts

Praktische informatie

Voor dit vak kun je niet zelf intekenen; het onderwijsbureau van jouw faculteit tekent je in.

Werkvormen Werkcollege