Inkomstenbelasting niet-winst

2018-2019

Doel vak

LET OP: DIT VAK WORDT VOOR HET LAATST AANGEBODEN COLLEGEJAAR 2018-2019

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de opbouw en de
structuur van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001), in het
bijzonder ten aanzien van de onderdelen aanmerkelijk belang (box II),
resultaat uit overige werkzaamheden inclusief de t.b.s.-regelingen en de
regeling voor lucratief belang (box I), de regeling voor de eigen woning
(box I), belastbaar loon (box I) (inclusief de Wet op de loonbelasting
1964) en de buitenlandse belastingplicht in de inkomstenbelasting.
Studenten verkrijgen inzicht in de samenhang tussen de genoemde
onderdelen van de Wet IB 2001 en de overige delen van de Wet IB 2001, de
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en het internationale en Europese
belastingrecht. Na afloop van de cursus dient de student in staat te
zijn om de kennis toe te passen in complexe casus. Tot slot dient de
student in staat te zijn om ten aanzien van deze onderdelen van de
inkomstenbelasting zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken).

Inhoud vak

LET OP: DIT VAK WORDT VOOR HET LAATST AANGEBODEN COLLEGEJAAR 2018-2019

In dit vak staat de Wet IB 2001 centraal, met uitzondering van het
gedeelte van de wet dat ziet op winst uit onderneming. Naast behandeling
van de grondslag en structuur van deze wet, de bronnen- en
boxensystematiek en de eigenwoningregeling, wordt bijzondere aandacht
besteed aan die onderdelen die zien op de behandeling van de
aanmerkelijkbelanghouder: de aanmerkelijkbelangregeling en de
terbeschikkingstellingregeling. Ook komen capita selecta ten aanzien van
resultaat uit overige werkzaamheden en box III aan de orde en wordt
aandacht besteed aan de relatie met het internationale belastingrecht
via de behandeling van de buitenlandse belastingplicht in de
inkomstenbelasting. Tot slot wordt de inkomenscategorie belastbaar loon
(Wet op de loonbelasting 1964) behandeld. In het vak komt de relatie
tussen de inkomsten-, vennootschaps- en dividendbelasting aan de orde.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges.

Toetsvorm

In collegejaar 2017/2018 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen in combinatie met een te schrijven
paper.
De toetsvorm voor collegejaar 2018/2019 wordt bekend gemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2017/2018 werd gebruik gemaakt van:
- E.J.W. Heithuis, P. Kavelaars & B.F. Schuver, Inkomstenbelasting (Fed
Fiscale Studieserie, deel 35), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
- A.L. Mertens, Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de
loonbelasting, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017.

Doelgroep

LET OP: DIT VAK WORDT VOOR HET LAATST AANGEBODEN COLLEGEJAAR 2018-2019

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_Ink.bel.nw
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten mr. J. Gooijer
mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: