Inkomstenbelasting winst

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis en inzicht in de fiscale
winstbepaling van ondernemingen. Studenten verkrijgen inzicht in de
samenhang tussen de bepalingen uit de Wet IB 2001 die zien op winst uit
onderneming en de overige delen van deze wet en de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969. Na afloop van de cursus dient de student in
staat te zijn om de kennis toe te passen in complexe casus.

Inhoud vak

In dit vak komen onder meer aan de orde de verschillen en overeenkomsten
tussen de fiscale en commerciële winstbepaling, de winstbepaling door
middel van vermogensvergelijking, het fiscale ondernemingsbegrip (en het
fiscale begrip ondernemer), het fiscale winstbegrip, de waardering van
activa en passiva, de beëindiging van de ondernemingsactiviteiten door
liquidatie, verkoop, overlijden, echtscheiding of inbreng in een BV, het
aangaan van samenwerkingsverbanden in de vorm van
personenvennootschappen zoals maatschap, vennootschap onder firma of
commanditaire vennootschap, en fusie en splitsing.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges.

Toetsvorm

In collegejaar 2017/2018 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2018/2019 wordt bekend gemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2017/2018 werd gebruik gemaakt van:
D.A. Albregtse e.a., Studenteneditie 2017-2018, Cursus Belastingrecht
(Inkomstenbelasting), Deventer: Wolters Kluwer 2017.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Overige informatie

De coördinator van het vak kan via zijn emailadres worden benaderd voor
vragen (m.c.de.graaf@vu.nl).

Algemene informatie

Vakcode R_Ink.bel.w
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. M.C. de Graaf
Examinator mr. M.C. de Graaf
Docenten mr. drs. T. Hoekstra
mr. J. Gooijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: