Internationaal en EU-belastingrecht

2018-2019

Doel vak

LET OP: DIT VAK WORDT VOOR HET LAATST AANGEBODEN IN COLLEGEJAAR 2018-
2019

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het internationale
en Europese belastingrecht, waarbij de nadruk ligt op de
belastingheffing van grensoverschrijdende inkomsten, winsten en
vermogens. Daarbij verkrijgt de student inzicht in de samenhang met de
inkomstenbelasting, dividendbelasting en vennootschapsbelasting. Na
afloop van de cursus dient de student in staat te zijn (Engelstalige)
literatuur en juridische bronnen op het gebied van het internationale en
Europese belastingrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en
daarover kritische vragen te stellen. Ook dient de student in staat te
zijn om kennis van het internationale en Europese belastingrecht toe te
passen in complexe casus.

Inhoud vak

De nadruk van de stof ligt op de werking en toepassing van bilaterale
belastingverdragen, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, de
objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten in de
vennootschapsbelasting en transfer pricing. Ook zal worden ingegaan op
de effectuering van buitenlandse belastingplicht in de inkomsten- en
vennootschapsbelasting in verdragssituaties. Daarnaast wordt in het
onderdeel Europees belastingrecht de betekenis van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU), de EU-richtlijnen en
de EU-jurisprudentie voor de heffing van de directe belastingen
besproken.

Onderwijsvorm

LET OP: DIT VAK WORDT VOOR HET LAATST AANGEBODEN IN COLLEGEJAAR 2018-
2019


Gecombineerde hoor-/werkcolleges en facultatieve werkgroepen.

Toetsvorm

In collegejaar 2017/2018 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2018/2019 wordt bekend gemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2017/2018 werd gebruik gemaakt van:
- C. van Raad e.a., Studenteneditie 2017-2018, Cursus Belastingrecht
(Internationaal Belastingrecht), Deventer: Wolter Kluwer 2017.
- R.P.C.W.M. Brandsma e.a., Studenteneditie 2017-2018, Cursus
Belastingrecht (Europees Belastingrecht), Deventer: Wolters Kluwer 2017.
- C. van Raad, Teksten Internationaal belastingrecht (editie 2017/2018),
Deventer: Wolters Kluwer 2017.
- C. van Raad, Teksten Europees belastingrecht (editie 2017/2018),
Deventer: Wolters Kluwer 2017.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_Int.EU.be
Studiepunten 12 EC
Periode P4+5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
Examinator prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
Docenten prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: