Transfer pricing

2018-2019

Doel vak

Diepgaande en specialistische kennis van en inzicht in de belangrijkste
en meest actuele leerstukken en ontwikkelingen op het gebied van
transfer pricing. Na afloop kan de student (Engelstalige) literatuur
alsmede juridische en economische bronnen op het gebied van transfer
pricing diepgaand analyseren, interpreteren en kritisch beschouwen. Ook
dient de student in staat te zijn uit arresten de voor transfer pricing
relevante rechtsregels af te kunnen leiden (inductie). Ten slotte moet
de student na afloop van het vak (grensoverschrijdende) transfer
pricing-problemen kunnen onderkennen, analyseren en oplossen.

Inhoud vak

De nadruk van de stof ligt op het begrijpen van bedrijfsmodellen binnen
multinationale ondernemingen: hoe dient binnen dergelijke ondernemingen
zakelijk met elkaar gehandeld te worden en welke verplichtingen hebben
multinationals op basis van vaak op de OESO-richtlijnen gebaseerde
transfer pricing-regelgeving? Ook zal worden ingegaan op de verhouding
tussen de OESO, de VN en de EU met betrekking tot de door deze
supranationale organen uitgevaardigde richtlijnen, op de samenhang met
andere fiscale gebieden en op het maatschappelijke debat en
EU-staatssteundiscussies. Tot slot zal aandacht worden besteed aan de
winstbepaling van vaste inrichtingen.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges en verplichte én facultatieve
werkgroepen.

Toetsvorm

De toetsvorm wordt bekend gemaakt in de studiewijzer.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat dit vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_TP
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 600
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. B.B. de Mik
Examinator mr. drs. B.B. de Mik
Docenten mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: