Vennootschapsbelasting

2018-2019

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de
vennootschapsbelasting en in mindere mate de dividendbelasting, waarbij
de nadruk ligt op de belastingheffing van ondernemingen. Na afloop van
de cursus heeft de student inzicht in de structuur van deze belastingen
en in de samenhang van de onderwerpen die een rol spelen, zowel in
nationale context als bij grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten.
Daarnaast dient de student te beschikken over de vaardigheid om de
fiscaal-juridische en maatschappelijke aspecten van de
vennootschapsbelasting en in mindere mate van de dividendbelasting in
hun onderlinge samenhang te beoordelen en daarover kritisch na te
denken. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van de
vennootschapsbelasting en dividendbelasting toe te passen in complexe
casus.

Inhoud vak

Behandeling van de vennootschapsbelasting, waarbij gedurende de eerste
weken aandacht wordt besteed aan de functie van de
vennootschapsbelasting en de verhouding van deze heffing ten opzichte
van met name de inkomstenbelasting en aan meer algemene begrippen zoals
(subjectieve) belastingplicht, vestigingsplaats en winstbepaling
(stortingen en onttrekkingen). In de daarop volgende colleges wordt
diepgaand aandacht besteed aan aspecten als concernfinanciering
(afgewaardeerde vorderingen, renteaftrek), de deelnemingsvrijstelling,
faciliteiten voor fusie en splitsing, verliescompensatie en de fiscale
eenheid. Tot slot komen de onderwerpen einde belastingplicht en
buitenlandse belastingplicht aan de orde en wordt aandacht besteed aan
de heffing van dividendbelasting.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges en facultatieve werkgroepen.

Toetsvorm

In collegejaar 2017/2018 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm van collegejaar 2018/2019 wordt bekend gemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2017/2018 werd gebruik gemaakt van:
G.C. van der Burgt e.a., Studenteneditie 2017-2018, Cursus
Belastingrecht (Vennootschapsbelasting), Deventer: Wolters Kluwer 2017.

Doelgroep

Behalve voor reguliere studenten staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Vakken van een masteropleiding van de faculteit zijn alleen te volgen
als je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot de betreffende
master/afstudeerrichting.

Algemene informatie

Vakcode R_VenBelast
Studiepunten 12 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. T. Hoekstra
Examinator mr. drs. T. Hoekstra
Docenten mr. drs. T. Hoekstra
prof. mr. J.W. Bellingwout
mr. J. Gooijer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: