Practical research 2

2018-2019

Doel vak

Aan het eind van de cursus heeft de student:
 Kennis van en inzicht in het opzetten, uitvoeren en presenteren van
kleinschalig praktijkgericht onderzoek.
 Vaardigheid in het in samenwerking met experts op het instituut en op
school opzetten, uitvoeren en presenteren van kleinschalig
praktijkgericht onderzoek.
Concreet houdt dit in:
• Vertalen van het onderzoeksdossier naar de context van de eigen school
(praktische context, onderzoeksdesign)
• Het (gedeeltelijk) ontwerpen en uitvoeren van een kleinschalige
dataverzameling
• Het maken van een analyseplan en uitvoeren van (kwalitatieve en/of
kwantitatieve) analyse
• Rapportage van de gebruikte methode, de resultaten, conclusie en
discussie (zie omschrijving artikel en beoordelingskader in de bijlage)

Inhoud vak

In de cursus PO2 staat het leren toepassen van onderzoeksvaardigheden in
de onderwijspraktijk centraal en werk je aan een leeronderzoek binnen
een groter, lopend onderzoek. De leeronderzoeken zijn beschreven in
onderzoeksdossiers en worden begeleid door docenten die betrokken zijn
bij het onderzoek. Omdat het hier een leeronderzoek betreft, kun je
kiezen uit verschillende onderzoeksdossiers over schoolrelevante thema’s
waarin delen van het onderzoek al voor je zijn bepaald (bijvoorbeeld de
basis van het theoretisch kader, onderzoeksvragen en (deel van) de
meetinstrumenten). Andere delen van het onderzoek dien je– onder
begeleiding van een docent – zelf uit te voeren. Dat betreft
bijvoorbeeld de nadere uitwerking van het onderzoeksdesign voor de eigen
context, het uitvoeren van het onderzoek, rapportage van de resultaten,
het presenteren van een poster en het schrijven van een artikel.

Het praktijkonderzoek is een duo-opdracht. Grotere groepen kunnen binnen
het zelfde dossier aan de slag, maar je werkt in tweetallen op basis van
het dossier een concreet onderzoeksplan uit met een taakverdeling. Je
voert samen het onderzoek uit. Meestal houdt dat in, dat elk van jullie
een dataset verzamelt op de eigen school en je rapporteert ook samen je
onderzoek in de vorm van een posterpresentatie en een artikel.
Het artikel schrijf je samen op het laatste onderdeel na: conclusies en
discussie. Dit onderdeel werkt iedereen individueel uit en dit wordt ook
individueel beoordeeld.

Onderwijsvorm

1,5 uur hoorcollege (schrijven van een artikel)
9 uur werkgroep (6 werkgroepen, incl posterpresentatie)
157,5 uur zelfstandig onderzoek (specificatie in de dossiers) en
begeleidingsgesprekken

Toetsvorm

PO2 wordt afgerond met een posterpresentatie van het onderzoek, en met
een artikel.
PO2 is een duo opdracht. Het laatste deel van het artikel (conclusies
en discussie) wordt individueel uitgewerkt en beoordeeld

Literatuur

Boek: Donk, C. van der & Lanen, B. van (2010), Praktijkonderzoek in de
school. Bussum: Coutinho, ISBN
9789046901625.

Studenten schrijven zich in bij een onderzoeks-dossier. In de
'dossierbeschrijvingen' wordt verwezen naar de belangrijkste literatuur
binnen het betreffende onderzoek. Van studenten wordt verwacht dat ze
zelf literatuur gaan zoeken en gebruiken om hun theoretisch kader en
event. onderzoeksmethode te kunnen uitwerken en onderbouwen.

Aanbevolen voorkennis

Het vak PO1 richt zich op het leren kennen van onderwijskundig
onderzoek, vormen die dit onderzoek kan aannemen, kwaliteitscriteria en
praktische bruikbaarheid. Het vormt daarmee een basis voor PO2. (evenzo:
D1 en 2)

Algemene informatie

Vakcode O_MLPROZ_2F
Studiepunten 6 EC
Periode P1+2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. H.B. Westbroek
Examinator dr. H.B. Westbroek
Docenten dr. A. Handelzalts
drs. J.K.W. Riksen
drs. I. Pauw
dr. O.P.M. van Buuren
prof. dr. M. Meeter
drs. A.J.C. Monquil
dr. J.M.H. Swennen
drs. N.H. Ypenburg
C.L. Geraedts
drs. W. Jongejan
dr. T. Bosma
drs. E.D. van Noort
dr. A.A. Kaal
dr. C.D.P. van Oeveren
W. Maas
drs. Y.G. Meindersma
drs. H.R. Goudsmit
dr. B. de Vries
drs. J. Quartel MA
drs. S. Donszelmann
drs. L.A. van der Bruggen

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Study Group, Lecture