Lijn pedodontologie

2018-2019

Doel vak

I : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4), j(4), k(4)
II : a(4), c(4), d(4), f(4)
III : a(4), b(4), c(4), d(4), f(4), g(4)
V : c(4), d(4), g(4), h(4)
VI : a(4), b(3), d(4), f(4), g(4), h(4), j(4), q(4), t(3), u(4), v(4)

Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Het doel van het lijnonderwijs is dat de student leert zelfstandig
kinderen te behandelen met aandacht voor preventie en behandelbaarheid
en dat de student leert een volledig behandelplan op te stellen, te
onderbouwen en uit te voeren. Daartoe dient de student zich te trainen
in gedragsbeïnvloeding en sociale en klinische vaardigheden.
Door nauwe samenwerking met studenten mondzorgkunde van de Hogeschool
InHolland leert de student om te gaan met taakdelegatie.
Het onderwijs bestaat uit preklinische oefeningen ter voorbereiding op
de patiëntenbehandeling en uit het behandelen van patiënten in de
leeftijdscategorie van vier tot veertien jaar met uitloop tot achttien
jaar.
Bij afwezigheid van patiënten en om vaardigheden verder te trainen,
kunnen preklinische oefeningen worden ingelast, kan geoefend worden met
papieren patiënten of kan bij kindertandartsen (in opleiding) worden
geassisteerd op de stafkliniek pedodontologie.
De student werkt zo veel mogelijk met een assistent, in ieder geval bij
curatieve (be)handelingen. Deze assistent kan een medestudent zijn of
een student mondzorgkunde.

Onderwijsvorm

Werkgroep, Practicum

Toetsvorm

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- Schriftelijk tentamen met voldoende resultaat. Hierin wordt de
student getoetst op het uitvoeren van een juiste diagnostiek en het
opstellen van een zorgplan op de korte en de lange termijn bij een
papieren patiënt.
- Verplichte aanwezigheid zowel bij de werk-, voor- en
nabesprekingen als bij het (pre)klinisch practicum.
- Mondelinge presentaties. De student presenteert tijdens de
werkgroepen in een koppel een onderwerp uit de kindertandheelkunde en
een casus uit het klinisch practicum.
- Portfolio. De student toont in zijn digitaal portfolio aan dat
hij alle onderdelen van de lijn heeft doorlopen en dat hij de beoogde
competenties van de lijn heeft behaald.

Literatuur

• AMERONGEN WE VAN, MARTENS LC, STEL G, VEERKAMP JSJ.
Kindertandheelkunde deel 1. Houten/Diemen: Bohn Stafleu van Loghum;
2009.
• AMERONGEN WE VAN, MARTENS LC, STEL G, VEERKAMP JSJ.
Kindertandheelkunde deel 2. Houten/Diemen: Bohn Stafleu van Loghum;
2013.
• FEJERSKOV O, NYVAD B, KIDD EAM, editors. Dental caries: the
disease and its clinical\ management. 3rd ed. Wiley Blackwell; 2015.
• LINDEN FPGM VAN DER. Gebitsontwikkeling bij de mens.
Houten/Diemen: Bohn Stafleu van Loghum 2014.
• STRIJP, AJP VAN, AMERONGEN, JP VAN, KLOET HJ DE, LOVEREN C.
Cariëslaesies: Diagnose en behandeling. 6e editie. Prelum Uitgevers;
2015.
• Studiehandleiding Lijn Pedodontologie 2015-2016
• Studentenhandleiding Digitaal Portfolio Lijn Pedodontologie 2015-
2016

Overige informatie

Doorstroomeis binnen de lijn:
De student dient het preklinisch practicum met een voldoende te hebben
afgerond voordat hij/zij deel kan nemen aan de patiënten behandeling
binnen het klinisch practicum.

Dagelijkse coördinator: mw. N.M. Delmee

Algemene informatie

Vakcode T_LPEDO
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. K.J.M. de Jong
Examinator dr. K.J.M. de Jong
Docenten drs. C. van Es
N.M. Delmee MSc
drs. A. Schmeitink
D.M.B. van Woersem MSc
E. Hidalgo Medina
E.J.H.M. Scheerder MSc
M.F.J. Hulsmans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep, Practicum