Specifieke patiëntengroepen

2018-2019

Doel vak

I : a(3), a(4), b(3), b(4), d(4), e(3), f(3), h(4), i(3), j(4), k(3),
k(4), l(4)
II : a(2), a(4), b(2)
III : a(3), a(4), b(3), c(3)
IV : a(2), d(2)
VI : a(3), b(2), d(3), g(1), h(3), j(2), v(2)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

In het blok ‘Specifieke patiëntengroepen’ staan patiëntencategorieën
centraal die als afzonderlijke groep kenmerkend zijn voor bepaalde
tandheelkundige ziektebeelden of behandelingsproblematiek. Zo komt onder
andere de behandeling aan de orde die specifiek is bij moeilijk
behandelbare kinderen, zeer angstige volwassenen, mensen met
psychiatrische ziektebeelden, ouderen, mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking of geïnstitutionaliseerde patiënten. Er wordt
geleerd specifieke groepen patiënten te onderscheiden, er mee om te gaan
en deze te behandelen, gericht op gezondheidsbevordering en
behandelingstoegankelijkheid. De bijzondere zorgcategorieën worden
tevens bestudeerd in het licht van het ethisch handelen van de tandarts.
Daarnaast wordt, behalve het benodigde theoretische kader, uitgebreid
aandacht besteed aan casuïstiek, onder andere aan de hand van
videomateriaal van patiënten.
Binnen een serie practica vindt training in klinische vaardigheden
plaats, waaronder het afnemen van een psycho-sociale anamnese en het
voeren van een diagnostisch gesprek met patiënten met pathologische
angst voor de tandheelkundige behandeling. In andere, parallel
verlopende, groepen wordt een aantal digitale cases van kinderen
behandeld met als doel inzicht te verkrijgen in hoe leeftijd en gedrag
van een kind van invloed zijn op het tandheelkundig handelen..

Onderwijsvorm

Colleges, werkgroepen Kindertandheelkunde, Angstpracticum (zie
studierooster). De practica zijn verplicht.

Toetsvorm

Het blok wordt met een voldoende afgesloten wanneer aan de volgende
eisen is voldaan:
- Alle verplichte Canvas opdrachten zijn aan het eind van het
blok en voorafgaande aan het tentamen ingeleverd.
- Alle 3 dagdelen van het angstpracticum zijn gevolgd en de
opdrachten uitgevoerd.
- Alle 4 dagdelen van het practicum/discussiebijeenkomsten van
Kindertandheelkunde zijn gevolgd.
- Een voldoende resultaat voor het tentamen (open vragen) dat
bestaat uit vragen over één of meer casussen.
- Er is sprake van ‘professioneel gedrag’, in termen van positieve
participatie tijdens de practica.

Literatuur

• AMERONGEN VAN W.E. (red) et al., "Kindertandheelkunde 1", Houten:
Bohn, Stafleu, van Loghum 2009.
• AMERONGEN, W.E. VAN (red) et al. Kindertandheelkunde 2, Houten:
Bohn, Stafleu, van Loghum 2013.
• Broers, D.L.M (2011). Mondzorg bij mensen met een beperking.
Prelum Uitgevers: Houten [ISBN 978 90 8562 098 3].
• JONGH, A. DE (2004). ‘Lastige’ patiënten in de tandartspraktijk:
over psychische problemen en de gevolgen voor het behandelplan. Bohn
Stafleu en van Loghum: Houten [ISBN 90313 4253].
• JONGH, A. DE (2012). Angst voor de tandheelkundige behandeling.
Van Gorcum: Assen [ISBN 978 90 232 4785 2]
• LINDEN VAN F.P.G.M. "Gebitsontwikkeling bij de mens", Bohn,
Stafleu, van Loghum 2010.
• NUY, M., GORDIJN, B., & TRUIN G.-J. De Prudente Tandarts,
Uitgeverij SWP, Amsterdam 2002.
• Collegedictaat (inclusief de stof die tijdens de
discussiebijeenkomsten besproken wordt)

Overige informatie

Dit blok is bedoeld als voorbereiding op het klinisch practicum
Pedodontologie binnen de Ma2 lijn Pedodontologie en op de Lijn Stages
Ma2.

Algemene informatie

Vakcode T_M1SPECPAGR
Studiepunten 5 EC
Periode Ac. Jaar (sept), Ac. Jaar (feb)
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator prof. dr. A. de Jongh
Examinator prof. dr. A. de Jongh
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.