Formeel belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het formele
belastingrecht en de samenhang met het algemene bestuursrecht. Na afloop
van de cursus dient de student in staat te zijn literatuur en juridische
bronnen op het gebied van het formele belastingrecht diepgaand te
analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te stellen. Ook
dient de student in staat te zijn om kennis van het formele
belastingrecht toe te passen in complexe casus en creatieve oplossingen
aan te dragen voor complexe fiscaal formeelrechtelijke problemen.

Inhoud vak

Behandeling van het formele belastingrecht, waarbij gedurende de eerste
weken aan de hand van de verschillende methoden van heffing aandacht
wordt besteed aan het fiscaal procesrecht en de verschillende soorten
belastingaanslagen. Ook wordt de verhouding tussen het algemene staats-
en bestuursrecht en het fiscale bestuursrecht behandeld: allereerst door
bespreking van de inhoud en structuur van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en voorts door
bij elk te behandelen onderwerp het fiscale perspectief mede te bezien
vanuit het oogpunt van het algemene staats- en bestuursrecht. Daarbij
wordt vanuit een perspectief van fiscale rechtsvinding aandacht besteed
aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en verdragsrechtelijke
beginselen van behoorlijke wetgeving. Ook komt de cassatierechtspraak
van de Hoge Raad in belastingzaken aan de orde. Tot slot worden de
onderwerpen fiscaal boete- en strafrecht, invordering en rente
behandeld. Tot de inhoud van dit vak behoren voorts de in de colleges
onbehandeld gebleven onderwerpen uit het studieboek, zoals de bepalingen
van algemene aard uit de AWR, de bewijslastverdeling in
belastingprocedures en de aangifte-, informatie-, en
administratieverplichtingen van belastingplichtigen die voortvloeien uit
de AWR.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en facultatieve werkgroep.

Toetsvorm

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2019/2020 wordt bekendgemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2018/2019 werd gebruik gemaakt van:
S.C.W. Douma e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen (Fed Fiscale
Studieserie, nr. 5), Deventer: Wolters Kluwer 2017.

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor alle afstudeerrichtingen van de master Fiscaal
recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_Formbel6
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. drs. T. Hoekstra
Examinator mr. drs. T. Hoekstra
Docenten mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: