Indirecte belastingen en internationale handel

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de indirecte
belastingen die aan de orde zijn bij internationale handel. Na afloop
van de cursus dient te student in staat te zijn literatuur en juridische
bronnen op het terrein van indirecte belastingen en internationale
handel diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische
vragen te stellen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van
de btw toe te passen in complexe casussen en creatieve oplossingen aan
te dragen voor complexe problemen ingeval van grensoverschrijdend
goederen en dienstenverkeer.

Inhoud vak

Na een algemene inleiding over het Unierecht komen de plaats, betekenis
en inhoud van de heffing van het douanerecht en btw bij internationale
handel en internationale dienstverlening aan de orde (zoals btw bij in-
en uitvoer, bij intracommunautaire transacties en bij elektronische
diensten). Verder komen aan bod de raakvlakken met de
vennootschapsbelasting en dan in het bijzonder de tranfer
pricing-problematiek die aan de orde is bij internationale transacties.
Tevens wordt in dit kader stilgestaan bij misbruik, fraude en
internationale structuren. Tijdens de collegecyclus staat niet zozeer de
belastingplichtige centraal, maar de grensoverschrijdende transactie.
Ingegaan wordt op de vraag: wat zijn de gevolgen voor de heffing van
btw, douanerechten en vennootschapsbelasting bij een
grensoverschrijdende transactie?

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges.

Toetsvorm

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2019/2020 wordt bekend gemaakt in de
studiewijzer.

Literatuur

In collegejaar 2018/2019 werd gebruik gemaakt van:
- K. Borchardt, The ABC of European Union Law, EU Book Store.
- E.N. Punt & D.G. van Vliet, Douanerechten (Fiscale monografieën nr.
90), Kluwer: Deventer 2000.
- A.H. Bomer & H.W.M. van Kesteren, 'Transfer Pricing en BTW', WFR
2016/89.
- J.T. van Egdom, Verrekenprijzen; de verdeling van de winst van een
multinational, Deventer: Wolters Kluwer 2017.
- A. van Dongen, G.J. van Slooten & M.W.C. Soltysik, Wegwijs in de BTW,
Den Haag: Sdu 2017.

Doelgroep

Dit vak is een keuzevak voor de afstudeerrichting Indirecte belastingen
van de master Fiscaal recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het
vak ook open voor: bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_Indir.bel
Studiepunten 6 EC
Periode P5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. A.H. Bomer
Examinator prof. dr. A.H. Bomer
Docenten prof. dr. A.H. Bomer
mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: