Internationaal belastingrecht

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in het internationale
belastingrecht, waarbij de nadruk ligt op de belastingheffing van
grensoverschrijdende inkomsten, winsten en vermogens. Daarbij verkrijgt
de student inzicht in de samenhang met de inkomstenbelasting,
dividendbelasting en vennootschapsbelasting. Na afloop van de cursus
dient de student in staat te zijn (Engelstalige) literatuur en
juridische bronnen op het gebied van het internationale belastingrecht
diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover kritische vragen te
stellen. Ook dient de student in staat te zijn om kennis van het
internationale belastingrecht toe te passen in complexe casus.

Inhoud vak

De nadruk van de stof ligt op de werking en toepassing van bilaterale
belastingverdragen, het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, de
objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinsten in de
vennootschapsbelasting en transfer pricing. Ook zal worden ingegaan op
de effectuering van buitenlandse belastingplicht in de inkomsten- en
vennootschapsbelasting in verdragssituaties.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges en facultatieve werkgroepen.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

In collegejaar 2018/2019 werd bij het vak Internationaal en
EU-belastingrecht gebruik gemaakt van onder meer:
- C. van Raad, G.T.W. Janssen en F.P.G. Pötgens, Studenteneditie
2018-2019, Cursus Belastingrecht
(Internationaal Belastingrecht), Deventer: Wolter Kluwer 2018.
- C. van Raad, Teksten Internationaal belastingrecht (editie 2018/2019),
Deventer: Wolters Kluwer 2018.
- F.P.G. Pötgens, P.A. Spijker & T.M. Vergouwen, Casuïstiek
internationaal belastingrecht, Den Haag: Boom juridisch 2018.

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor de afstudeerrichtingen Directe belastingen van
de master Fiscaal recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak
ook open voor: bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_IntBel
Studiepunten 9 EC
Periode P4+5
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
Examinator prof. dr. mr. F.P.G. Potgens
Docenten

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege