Loonheffingen

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de loonheffingen
(de relevante bepalingen van de Wet IB 2001, de Wet op de loonbelasting
1964 en de socialeverzekeringswetgeving). Studenten verkrijgen inzicht
in de samenhang tussen de verschillende loonheffingen. Na afloop van de
cursus dient de student in staat te zijn om de kennis toe te passen in
complexe cases.

Inhoud vak

In dit vak staan de loonheffingen centraal. Aandacht wordt besteed aan
de Wet op de loonbelasting 1964 en de relatie met de sociale
verzekeringen. In het bijzonder komen aan bod de begrippen
dienstbetrekking, loon en inhoudingsplichtige. Tevens wordt ingegaan op
de werkkostenregelingen en de positie van dga’s.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges.

Toetsvorm

Geroosterd schriftelijk tentamen.

Literatuur

A.L. Mertens, Het beginsel van de minste pijn. Een inleiding tot de
loonbelasting, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018.

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor de afstudeerrichting Directe belastingen van
de master Fiscaal recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak
ook open voor: bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_LoonH
Studiepunten 3 EC
Periode P4
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. J. Gooijer
Examinator mr. J. Gooijer
Docenten mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege