Omzetbelasting

2019-2020

Doel vak

Het verwerven van diepgaande kennis van en inzicht in de omzetbelasting
en de samenhang met de overdrachtsbelasting. Na afloop van de cursus
heeft de student inzicht in de opzet en het systeem van de Europese
Btw-richtlijn en de Wet op de omzetbelasting 1968, in de verhouding
tussen de verschillende Europese en nationale rechtsbronnen en in de
samenloopregeling met de overdrachtsbelasting. Ook dient de student in
staat te zijn om kennis van de omzetbelasting toe te passen in complexe
casus en creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe problemen op
gebied van de omzetbelasting.

Inhoud vak

Het eerste college bevat een inleiding tot de omzetbelasting met onder
meer aandacht voor de geschiedenis, de beginselen, etc. Daarna ligt de
focus op het positieve recht. Daarbij passeren de revue onderwerpen als
ondernemerschap, het onderscheid tussen leveringen van goederen en
diensten, de maatstaf van heffing, vrijstellingen en aftrek van
voorbelasting. Afzonderlijke aandacht bestaat voor grensoverschrijdende
situaties (onder meer de afbakening van heffingsbevoegdheid en teruggaaf
van in het buitenland betaalde belasting) en onroerend goed. Ten slotte
wordt ingegaan op de regelingen voor privégebruik, de bijzondere
regelingen, administratieve verplichtingen en enkele andere
formeelrechtelijke aspecten die in relatie tot de omzetbelasting van
belang zijn. Ook de op colleges onbehandeld gebleven onderdelen uit het
studieboek behoren tot de inhoud van het vak.

Onderwijsvorm

Gecombineerde hoor-/werkcolleges en werkgroepen.

Toetsvorm

In collegejaar 2018/2019 werd het vak getentamineerd door middel van een
geroosterd schriftelijk tentamen.
De toetsvorm voor collegejaar 2019/2020 wordt bekendgemaakt in de
studiegids.

Literatuur

In collegejaar 2018/2019 werd gebruik gemaakt van:
M.E. van Hilten & H.W.M. van Kesteren, Omzetbelasting (Fed Fiscale
Studieserie, deel 6), Deventer: Wolters Kluwer, 2017.

Doelgroep

Dit vak is verplicht voor alle afstudeerrichtingen van de master Fiscaal
recht. Behalve voor reguliere studenten, staat het vak ook open voor:
bijvak- en contractstudenten.

Algemene informatie

Vakcode R_Omzetbel
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakcoördinator mr. dr. W.J. Blokland
Examinator mr. dr. W.J. Blokland
Docenten mr. dr. W.J. Blokland
mr. drs. T. Hoekstra

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: