Dynamiek van internationaal besturen

2019-2020

Doel vak

Door middel van wekelijkse discussies en opdrachten worden een aantal
thema’s verkend binnen de dynamiek van internationaal besturen. Het doel
is om de huidige ordening en dynamiek internationaal besturen te
begrijpen, te analyseren en te verklaren. Studenten verkrijgen inzicht
in de belangrijkste actoren, instituties en discoursen binnen vormen van
internationaal bestuur, en worden uitgedaagd om de achterliggende
regels, processen, en machtsverhoudingen kritisch tegen het licht te
houden.

Inhoud vak

In deze cursus gaan we in op de theorie en dynamiek van internationaal
besturen. Veel beleidskwesties laten zich niet begrenzen door de
natiestaat, zoals economische handel, criminaliteit, interstatelijke
conflicten, of klimaatverandering. Om deze kwesties en problemen het
hoofd te bieden, hebben staten gedeeltelijk hun macht gedelegeerd naar
supranationale instituten. Als gevolg is het aantal supranationale
instituties, wetten, regels, en normen enorm toegenomen: wat resteert is
een divers en complex institutioneel landschap. Wat zijn de gevolgen
hiervan voor de verdeling van macht en invloed? Oftewel, wie trekt er
aan de touwtjes? En welke gevolgen heeft de internationale dynamiek van
besturen voor essentiële waarden, zoals democratische legitimiteit en
verantwoording? Zijn vormen van internationaal bestuur daadwerkelijk
‘globaal’ en ‘eerlijk’? Of versterken ze vooral de bestaande
ongelijkheden tussen geprivilegieerde en gemarginaliseerde landen,
groepen en organisaties? In deze cursus staan dergelijk vraagstukken
nadrukkelijk ter discussie. We besteden daarbij eveneens aandacht aan de
normatieve componenten van internationaal besturen.

Onderwijsvorm

Er is een verplichte aanwezigheid voor de hoorcolleges. Studenten worden
verwacht de vereiste literatuur te hebben gelezen. De teksten worden
bediscussieerd tijdens de hoorcolleges.

Toetsvorm

Studenten werken in groepjes aan een (1) casestudy en schrijven een (2)
individueel essay. Voor de casestudy selecteren de groepjes een
relevante beleidskwestie binnen het vakgebied van internationaal
besturen. Het idee is dat de casestudy een empirische verslaglegging
vormt die tegelijkertijd wordt geanalyseerd aan de hand van de
verplichte literatuur. Voor het essay zijn studenten vrij om een eigen
onderwerp te kiezen. Het format waar studenten aan moeten denken is een
lange achtergrondanalyse in de zaterdageditie van een krant.

Literatuur

Artikelen over de dynamiek van internationaal besturen (worden later
aangekondigd via Canvas).

Doelgroep

Masterstudenten Bestuurskunde

Algemene informatie

Vakcode S_DIB
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.J. van Baardewijk MA
Examinator dr. J.J. van Baardewijk MA
Docenten S. Cankaya
dr. J.J. van Baardewijk MA

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: