Architectuurtheorie

2019-2020

Doel vak

Inzicht krijgen in het theoretisch debat op het gebied van architectuur,
stedebouw en/of landschap door systematische studie en onderlinge
vergelijking van een aantal teksten. Het kunnen onderkennen en bespreken
van de belangrijkste thema's in dit debat, zowel theoretisch en
historisch als inhoudelijk.

Inhoud vak

Architectuurtheorie is bedoeld als een individuele studie van bepaalde
thema’s uit de theorie en historiografie van de
architectuurgeschiedenis.

Onderwijsvorm

Instructie- en werkcolleges en, voornamelijk, zelfstudie met individueel
advies over de samenstelling van de literatuurlijst, waarvan een deel
verplicht is en een deel keuze. De student schrijft een essay ter
voorbereiding op het mondeling tentamen

Toetsvorm

Toetsing bestaat uit een mondeling tentamen (100%) van ongeveer 45
minuten.

Vereiste voorkennis

Bachelor Architectuurgeschiedenis of vergelijkbare voorkennis

Literatuur

Literatuurlijst, met een verplicht deel en een aantal thematische
keuzelijsten. De lijst is bij aanvang van de cursus beschikbaar via
Canvas.

Doelgroep

De module is verplicht voor masterstudenten Architectuurgeschiedenis en
is een keuzevak voor masterstudenten van andere opleidingen binnen en
buiten de VU (mogelijk in het Engels). Voor het volgen van
Architectuurtheorie als keuzevak moet de docent vooraf toestemming
geven.

Algemene informatie

Vakcode L_KBMAKGS014
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 400
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Geesteswetenschappen
Vakcoördinator dr. E.M. van Hellemondt
Examinator dr. E.M. van Hellemondt
Docenten dr. F.H. Schmidt
dr. L.R. Egberts
M.J.M. van Beek MA
drs. I.S. Burgers MA
dr. E.M. van Hellemondt

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: