Lijn functieherstel met behulp van orthodontische behandeling

2019-2020

Doel vak

I : a(4), c(3), d(3), e(3), i(4), j(4), k(3), l(3)
II : a(4)
III : g(4)
VI : f(4), l(2), r(2), t(3)
Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Centraal in deze lijn staat het geven van inzicht in de mogelijkheden
die orthodontie biedt bij functieherstel, esthetische problemen en
profielcorrecties. Het maken van een individueel en adequaat zorgplan
wordt gebaseerd op de prognose van ontstaan en verloop van de afwijking.
Daarnaast maakt de student kennis met eenvoudige orthodontische
handelingen (brackets principes, retentieprotocollen, orthodontische
noodhulp etc.). De behandelplanning van afwijkingen die door middel van
orthodontie behandeld kunnen worden, komt aan de orde. Om een
behandelplan te begrijpen moet de student op de hoogte zijn van de
verschillende behandelmogelijkheden. Denk hierbij aan uitneembare en
vaste apparatuur eventueel in combinatie met osteotomie, implantologie
en prothetische voorzieningen. Ook de psychosomatische implicaties van
de behandeling zullen aan de orde komen, alsmede gedragsaspecten bij
therapietrouw (compliance).

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkgroepen en klinische stage.

Toetsvorm

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- schriftelijk tentamen met voldoende resultaat (gedeeltelijk
meerkeuze vragen en gedeeltelijk open vragen).
- deelname aan de verplichte practica en werkcolleges.

Literatuur

• BAART, J.A. et al, ‘’Kaakchirurgie’’. Houten: Bohn Stafleu Van
Loghum 1998
• Profitt, Contemporary orthodontics 5th edition 2013
• Gebitsontwikkeling bij de mens - F.P.G.M. van der Linden
,september 2010 of nieuwer (ISBN: 9789031375318)
• Selectie van wetenschappelijk literatuur; beschikbaar via
Canvas i.c. docent
• Aanvullingen op bovenstaande literatuur worden zo spoedig
mogelijk op Canvas gezet.

Overige informatie

Er wordt vanuit gegaan dat de student voldoende kennis beheerst van
orthodontie, opgedaan in voorgaande onderwijsjaren. Voor deelname aan de
Lijn "Functieherstel met behulp van orthodontische behandeling" verdient
het de aanbeveling dat het Ma1 Blok "Groei & Ontwikkeling" reeds is
gevolgd.
De werkgroepen Orthodontie en het practicum kliniek zijn verplicht.

Algemene informatie

Vakcode T_LFORTHO
Studiepunten 5 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator drs. K. van Westing
Examinator drs. K. van Westing
Docenten L.P.P. Stroy MA
dr. G. Aarab
drs. K. van Westing
dr. A. Bos
drs. N.C.W. van der Kaaij
prof. dr. A. Zentner
drs. M. Gilijamse

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege