Lijn pedodontologie

2019-2020

Doel vak

I : a(4), b(4), c(4), d(4), e(4), f(4), j(4), k(4)
II : a(4), c(4), d(4), f(4)
III : a(4), b(4), c(4), d(4), f(4), g(4)
V : c(4), d(4), g(4), h(4)
VI : a(4), b(3), d(4), f(4), g(4), h(4), j(4), q(4), t(3), u(4), v(4)

Voor verklaring van de competenties zie OER, deel B, art. 2.2.

Inhoud vak

Het doel van het lijnonderwijs is dat de student leert:
- zelfstandig kinderen te behandelen met aandacht voor preventie en
behandelbaarheid
- een volledig behandelplan op te stellen, te onderbouwen en uit te
voeren.
Daartoe dient de student zich te trainen in gedragsbeïnvloeding, sociale
en klinische vaardigheden. Door nauwe samenwerking met studenten
mondzorgkunde van de Hogeschool InHolland leert de student om te gaan
met taakdelegatie. Het onderwijs bestaat uit preklinische oefeningen ter
voorbereiding op de patiëntenbehandeling en uit het behandelen van
patiënten in de leeftijdscategorie van vier tot achttien jaar. Tevens
verzorgen de studenten een tweetal presentaties voor de groep, de eerste
over een onderwerp uit de kindertandheelkunde de tweede over casuïstiek.
Bij afwezigheid van patiënten en om vaardigheden verder te trainen,
kunnen extra preklinische oefeningen worden ingelast, er kan geoefend
worden met papieren patiënten of er kan bij kindertandartsen (in
opleiding) worden geassisteerd op de stafkliniek kindertandheelkunde. De
student werkt zo veel mogelijk met een assistent, in ieder geval bij
curatieve (be)handelingen. Deze assistent kan een medestudent zijn of
een student mondzorgkunde.

Onderwijsvorm

Werkgroep, Practicum

Toetsvorm

De lijn wordt met een voldoende afgesloten als aan de volgende eisen is
voldaan:
- Schriftelijk tentamen met voldoende resultaat. Hierin wordt de student
getoetst op het uitvoeren van een juiste diagnostiek en het opstellen
van een zorgplan op de korte en de lange termijn bij een papieren
patiënt.
- Verplichte aanwezigheid zowel bij de werk-, voor- en nabesprekingen
als bij het (pre)klinisch practicum.
- Mondelinge presentaties. De student presenteert tijdens de werkgroepen
in een koppel een onderwerp uit de kindertandheelkunde en een casus uit
het klinisch practicum.
- Portfolio. De student toont in zijn digitaal portfolio aan dat hij
alle onderdelen van de lijn heeft doorlopen en dat hij de beoogde
competenties van de lijn heeft behaald.

Literatuur

• AMERONGEN WE VAN, MARTENS LC, STEL G, VEERKAMP JSJ.
Kindertandheelkunde deel 1. Houten/Diemen: Bohn Stafleu van Loghum;
2009.
• AMERONGEN WE VAN, MARTENS LC, STEL G, VEERKAMP JSJ.
Kindertandheelkunde deel 2. Houten/Diemen: Bohn Stafleu van Loghum;
2013.
• FEJERSKOV O, NYVAD B, KIDD EAM, editors. Dental caries: the disease
and its clinical\ management. 3rd ed. Wiley Blackwell; 2015.
• LINDEN FPGM VAN DER. Gebitsontwikkeling bij de mens. Houten/Diemen:
Bohn Stafleu van Loghum 2014.
• STRIJP, AJP VAN, AMERONGEN, JP VAN, KLOET HJ DE, LOVEREN C.
Cariëslaesies: Diagnose en behandeling. 6e editie. Prelum Uitgevers;
2015.
• Studiehandleiding Lijn Kindertandheelkunde 2019-2020
• Studentenhandleiding Digitaal Portfolio Lijn Kindertandheelkunde
2019-2020

Overige informatie

Doorstroomeis binnen de lijn:
De student dient het preklinisch practicum met een voldoende te hebben
afgerond voordat hij/zij deel kan nemen aan de patiënten behandeling
binnen het klinisch practicum.

Dagelijkse coördinator: mw. N.M. Delmee

Algemene informatie

Vakcode T_LPEDO
Studiepunten 3 EC
Periode Ac. Jaar (sept)
Vakniveau 500
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit ACTA
Vakcoördinator dr. K.J.M. de Jong
Examinator dr. K.J.M. de Jong
Docenten drs. C. van Es
N.M. Delmee MSc
drs. A. Schmeitink
D.M.B. van Woersem MSc
E. Hidalgo Medina
E.J.H.M. Scheerder MSc
M.F.J. Hulsmans

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkgroep, Practicum