Diagnostiek voor de Klinische Praktijk,Kinderen en Adolescenten

2018-2019

Doel vak

Deze cursus richt zich op kennis en praktische vaardigheden in de
gestandaardiseerde screeningsgerichte klinische diagnostiek met
aandacht voor neuropsychologische problematiek en GGZ problemen bij
kinderen, adolescenten en volwassenen.

Inhoud vak

De cursus Diagnostiek van de Klinische Praktijk heeft een algemeen deel
(hoorcolleges) en een specifiek deel (werkgroepen) elk met een focus op
een deelgebied van de diagnostiek in het klinische veld. Tijdens het
algemene deel komen inhoudelijke en methodologische aspecten van de
psychodiagnostiek aan de orde conform de theoretische eisen ten behoeve
van de BAPD en NVO aantekening. Tevens maak je kennis met
psychometrische aspecten van diagnostiek en de relevante onderdelen van
de diagnostische cyclus, waaronder het opstellen en toetsen van
diagnostische hypothesen.

Vervolgens kent de cursus drie varianten waarin de kennis en
vaardigheden met diagnostische instrumenten en werkwijze geoefend worden
in werkgroepen en practica: (1) neuropsychologische diagnostiek, (2)
klinische psychodiagnostiek en (3) diagnostiek bij kinderen en
adolescenten. Je hebt één van de drie varianten gekozen. Tijdens de
werkgroepen en practica oefen je met de diagnostische cyclus, het
opzetten van een diagnostisch onderzoek, hanteren van richtlijnen,
kiezen van testen, diagnostisch rapportage om te komen tot een
integratief beeld met bijbehorende ethische overwegingen. Tevens doe je
praktijkvaardigheid op met het afnemen, scoren en interpreteren van
variant-specifieke testen.
1. Variant Klinische neuropsychologie (thema' s: intelligentie,
perceptie en motoriek, geheugen, taal, executieve functies en aandacht);
2. Variant Klinische psychologie (thema’s: intelligentie, stemmings- en
angstklachten, persoonlijkheid, copingvaardigheden);
3. Variant Kinderen en adolescenten (thema's : intelligentie,
opvoeder-kind relatie, internaliserend/externaliserend gedrag,
executieve functies).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (2 uur per week), werkgroepen klinische psychologie en
kinderen en adolescenten (4 uur per week), werkgroepen en practica
klinische neuropsychologie (2x2 uur per week).

Toetsvorm

De cursus is met een voldoende afgesloten indien je aan de volgende
onderdelen hebt voldaan:
- variant-specifieke opdracht (zie Canvas);
- tentamen (meerkeuzevragen over tentamenstof en een open vraag met een
variant-specifieke casus);
- aanwezigheidsplicht bij de werkgroepen.

Bij het bepalen van het eindcijfer van de cursus telt de opdracht mee
voor 40% en het tentamen voor 60% met onderlinge compensatie, waarbij
beide onderdelen afzonderlijk met minimaal een 4.0 dienen te worden
afgesloten. Indien één van beide onderdelen lager dan een 4.0 is, dien
je mee te doen met de herkansing om de cursus te kunnen afsluiten met
een voldoende.

Aan het eind van het studiejaar is een herkansingsmogelijkheid voor de
opdracht en het tentamen.
De deelresultaten zijn uitsluitend geldig in het studiejaar waarin de
resultaten behaald zijn.

Literatuur

Zie Canvas.

Algemene informatie

Vakcode P_BDKPKO
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. D.J. Zevalkink
Examinator dr. D.J. Zevalkink
Docenten dr. D.J. Zevalkink
prof. dr. M.J.H. Huibers

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep