Risicotaxatie

2018-2019

Doel vak

Door bestudering van de leerstof, de specifieke opdrachten ter
voorbereiding van iedere bijeenkomst, het reflecteren daarop en het
presenteren van bevindingen in de werkgroepen wordt gewerkt aan de
volgende leerdoelen:
1)je kunt de belangrijkste stappen en afwegingen die gemaakt moeten
worden binnen de diagnostische cyclus uitleggen en toepassen.
2) je kunt wetenschappelijk bewezen risico- en protectieve factoren
identificeren en meetbaar maken.
3) Je kunt tot een onderbouwd standpunt komen door informatie rondom een
gegeven casus op een adequate manier te interpreteren, kritisch af te
wegen en te integreren.
4) Je kunt op basis van het vergelijken van verschillende visies,
perspectieven en relevante wetenschappelijke inzichten komen tot een
kritisch oordeel ten aanzien van specifieke hulpvragen en onderliggende
problematiek van opvoeders en kinderen.
5) Je kunt belangrijke bevindingen, afwegingen en beslissingen omtrent
een gegeven casus helder en volledig formuleren en rapporteren in het
kader van informatieoverdracht.

Inhoud vak

Screening van risico- en beschermende factoren voor de ontwikkeling van
kinderen, zoals verwaarlozing, mishandeling, ouderconflicten,
instabiliteit van het opvoedingsarrangement. Naast inzicht en kennis van
de belangrijkste factoren die het kind kunnen bedreigen in zijn of haar
ontwikkeling, leren studenten welke strategieën van vroegtijdige
signalering meer of minder effectief zijn, en wat de vervolgstappen zijn
als risico's worden getaxeerd. Studenten maken kennis met instrumenten
voor risicosignalering bij kinderen en jongeren en de
opvoedingssituaties waarin zij verkeren en leren hoe
(psycho)diagnostische
rapportage over kinderen en opvoeders vertaald kan worden naar taxatie
van risico's. Diversiteit, in culturele en levensbeschouwelijke zin,
komt frequent in de colleges aan bod.

Aparte aandacht zal worden besteed aan de omstandigheden die
hulpverleners moeten creëren, en de vaardigheden en werkwijzen die ze
daarbij kunnen hanteren, om voldoende informatie te krijgen waarmee
risico's afdoende kunnen worden geïdentificeerd.

Onderwijsvorm

14 (digitale) hoor- en werkcolleges en 7 werkgroepen

Toetsvorm

Tentamen met tien open eind vragen, waaronder 5 casusvragen. Het
tentamen
zal
vooral beoordeeld worden op academische oordeelsvorming en
schrijfvaardigheden. In de werkgroepen en opdrachten wordt daarmee
geoefend. Tentamencijfer en studiepunten worden geregistreerd als de
student aan de
aanwezigheidseisen en werkgroepopdrachten heeft voldaan.

Literatuur

- Bannink, F. Oplossingsgerichte vragen. Handboek oplossingsgerichte
gespreksvoering. Harcourt, Amsterdam 2006.
- Turnell, A. en Edwards, S. Veilig opgroeien. Bohn Stafleu van Loghum,
Houten 2009.
- Aanvullende literatuur wordt via Canvas en e-resources beschikbaar
gesteld.

Overige informatie

Dit vak is aanbevolen voor studenten die in aanmerking willen komen
voor het mastertraject Orthopedagogiek.
Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht.

Dit vak kan meetellen voor de registratie-eisen NVO.

Algemene informatie

Vakcode P_BRISICO
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. M. Bonnet
Examinator dr. M. Bonnet
Docenten dr. M. Bonnet

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Hoorcollege