Jeugdhulp en Gehandicaptenzorg

2019-2020

Doel vak

In het vak Jeugdhulp en Gehandicaptenzorg (JHGZ) verwerft men kennis en
inzicht in het werkveld van de jeugdhulp en gehandicaptenzorg.Voor een
academisch geschoolde orthopedagoog die ervoor gekozen heeft werkzaam te
zijn in deze sectoren is het van belang dat hij of zij een visie
ontwikkelt over welke vorm van hulp en begeleiding het best aansluit bij
de specifieke (hulp)vragen van opvoeders, kinderen, volwassenen met
beperkingen en collega-professionals. Dat betekent dat de orthopedagoog,
naast diagnostische kennis en vaardigheden, deskundig moet zijn op het
gebied van hulpverleningsmethodieken en met name ook zicht moet hebben
op de afstemming van hulpaanbod op de hulpvraag. Diversiteit, in
culturele en levensbeschouwelijke zin, komt geregeld in de colleges,
werkgroepen en de bijbehorende literatuur aan bod.
Aan de hand van de meest gebruikte en meest recente
interventieprogramma’s wordt in dit vak nader ingegaan op de verhouding
tussen theorie en praktijk vanuit het perspectief van de orthopedagoog.
Aan de orde komen de achterliggende hulpverleningsvisie, de theoretische
uitgangspunten en de benodigde toepassingsvaardigheden en
attitude-aspecten van ondersteuningsvormen die op dit moment gangbaar
zijn. In dit vak wordt dus ingegaan op theoretische achtergronden van
methodieken en richtlijnen voor het handelen enerzijds en de
bruikbaarheid en effectiviteit van methodieken anderzijds. Het vak
kenmerkt zich door een sterke oriëntatie op de sociale context. Het gaat
in de diagnostiek, indicatie, begeleiding en behandeling niet alleen
om het kind/de ouders (jeugdhulp) of het kind/de volwassene met een
beperking en de ouders (gehandicaptenzorg). Daarnaast is het begeleiden,
ondersteunen, coachen van vele andere betrokkenen relevant, waarbij ook
de afstemming en samenwerking aandacht krijgt.
Het vak sluit aan en maakt gebruik van actuele ontwikkelingen in het
werkveld van de jeugdhulp en de gehandicaptenzorg, zoals evidence-based
werken, afstemming tussen enerzijds eigen keuze/eigen kracht van
cliënten en professionals en anderzijds de toename van werken via
protocollen en richtlijnen.
Ten slotte wordt in dit vak ook aandacht besteed aan persoonlijke groei
tot pedagogisch professional, waarbij studenten onder andere nadenken
over
hun eigen visie, attitude en voorkeuren voor toekomstige
beroepsuitoefening.

Inhoud vak

In het vak jeugdhulp en Gehandicaptenzorg (JHGZ) staat het klinische
werk van een orthopedagoog centraal die in deze werkvelden werkzaam is.
Met daarbij natuurlijk een koppeling naar relevante theoretische kaders
en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. Klinisch geschoolde
docenten van de VU en gastdocenten afkomstig uit het werkveld zelf
verzorgen interactieve hoorcolleges en werkgroep-bijeenkomsten. Twee
basisboeken en meerdere wetenschappelijke artikelen vormen de
literatuur. De volgende thema's komen onder andere in dit vak aan bod:
* Beschrijving doelgroep en sociale kaart en wetgeving, organisatie,
indicatie, historisch maatschappelijke context: actuele
paradigmaverschuiving, theoretische onderbouwing en implicaties daarvan
voor het organiseren van hulp in het algemeen en voor het handelen van
de beroepskrachten incl. de orthopedagoog specifiek.
* Heterogeniteit van de doelgroep en de problematiek, multi-systemisch
denken (Bronfenbrenner); hoe werk je in de nieuwe systemen/wetgeving
samen. Wetgeving en richtlijnen: Nieuwe Jeugdwet: Jeugdbescherming en
kinderbeschermingsmaatregelen; BOPZ, vrijheidsbeperkende maatregelen,
ethiek
* Competentieprofielen, kenmerken van pedagogische
werksetting,kenmerkende beroepssituaties(kbs), richtlijnen en
protocollen
* Meerzijdige partijdigheid; samenwerking tussen professionals
onderling, met cliënten, met ouders en andere opvoeders (de driehoek),
team-coaching, management-kennis; staf/advies-functie van
Gedragswetenschappers
* Werkzame principes in interventies en voorbeelden van frequent
gebruikte interventies in jeugdhulp en gehandicaptenzorg

Naast de hoorcolleges zijn er zes werkgroep-bijeenkomsten waarin de
studenten actief met de stof aan de gang gaan. Doel: Individueel en
groepsgewijs oefenen met professionele oordeels- en attitudevorming
m.b.t. planning van hulp, uitvoering van hulp en evaluatie daarvan,
toepassen van kennis als bachelor orthopedagoog, persoonlijke
ontwikkeling en groei tot professional. Voorbeelden van activiteiten in
deze werkgroepen zijn: omgaan met incomplete dossiers-informatie;
theoretische onderbouwing & mogelijke effect op keuzes in diagnostiek en
behandeling/begeleiding (casuïstiek); oefenen met het diagnostische
cyclische proces; opdrachten rondom zoekstrategieën rondom
literatuur/kennisbronnen, gebruik van kennis; korte
presentaties/vergadertechnieken; rollenspellen vooral voor vragen,
doorvragen, actief luisteren en samenvatten; oefenen met
(video)-observaties; voorbereidende activiteiten rondom solliciteren,
oriënteren sociale kaart en opbouwen netwerk; persoonlijke SWOT-analyse
voor groei naar pedagogisch professional.

Onderwijsvorm

(digitale) hoorcolleges en werkgroepen

Toetsvorm

Eindopdracht en tentamen. Het tentamen zal bestaan uit 30 MC-vragen: 15
per werkveld (JH en GZ) en 4 open vragen: 2 per werkveld.

Literatuur

Er zal in dit vak gewerkt worden met een combinatie van boeken en
wetenschappelijke artikelen. Deze worden via Canvas en in de
handleiding van het vak bekend gemaakt.

Overige informatie

In de handleiding van het vak en via Canvas zal nog meer informatie
verspreid worden. Het wordt daarom aangeraden om beide bronnen
regelmatig te raadplegen.

Algemene informatie

Vakcode P_BJEGEZ
Studiepunten 6 EC
Periode P2+3
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Fac. der Gedrags- en Bewegingswetensch.
Vakcoördinator dr. S. Kef
Examinator dr. S. Kef
Docenten dr. S. Kef
dr. H. Verzaal

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep