Methodologie en toegepaste biostatistiek III

2018-2019

Doel vak

Aan het eind van deze cursus dienen de studenten in staat te zijn om
zelfstandig verschillende onderdelen van kwantitatief
gezondheidswetenschappelijk onderzoek te kunnen uitvoeren. In de
cursushandleiding zullen specifieke leerdoelen worden geformuleerd.

Inhoud vak

De cursus is een vervolg op Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I
(470901) en -II (470907). Hierbij gaat het vooral om het toepassen van
de bij die cursussen opgedane kennis. De studenten zullen aan de hand
van een probleem en een beschikbare dataset een vraagstelling formuleren
en een analyseplan schrijven dat methodologisch verantwoord en praktisch
uitvoerbaar is, en een bijdrage levert aan de oplossing van het
probleem. Vervolgens zal de dataset geanalyseerd worden op een zodanige
wijze dat er antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvraag. Deze
onderzoeksresultaten zullen zowel mondeling (individueel) als
schriftelijk (in twee- of drietallen) worden gerapporteerd. Tussentijds
voorzien de studenten elkaar van feedback (peer review, in twee- of
drietallen) ter ondersteuning en verbetering van de eigen- en andermans
eindproducten.
Deze cursus is een ultieme voorbereiding op de Master.

Onderwijsvorm

Onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkcolleges,
spreekuren en zelfstudie.
Aantal uren contactonderwijs: elke vrijdag hele dagen gedurende de
looptijd van de cursus en zelfstudie.

Toetsvorm

De mondelinge presentatie (30% van het eindcijfer; individueel), de
schriftelijke rapportage (40% van het eindcijfer; in drietallen) en de
peer review (30%; drietallen) dienen allen met minimaal een 5.50 te
worden beoordeeld om te slagen voor de cursus.

Vereiste voorkennis

Studenten dienen de cursussen Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I
(AP_470901), en -II (AP_470907) uit de Premaster gevolgd te hebben.

Literatuur

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis& M.P.A. Zeegers.
Leerboek Epidemiologie. Zevende herziene druk, 2016. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten. ISBN-13: 9789036805612

J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e druk, 2016.
Reed Business Education, Amsterdam. ISBN-13: 9789036815338

Doelgroep

Verplicht voor Premasters Health Sciences.

Overige informatie

Docenten:
D. Nieboer en anderen

Algemene informatie

Vakcode AP_1002
Studiepunten 6 EC
Periode P5+6
Vakniveau 300
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator M.O. Kok
Examinator dr. T. Hoekstra
Docenten D. Nieboer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Computerpracticum*, Hoorcollege, Werkgroep

*Voor deze werkvorm kun je geen groep kiezen, je wordt hiervoor ingedeeld.

Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: