Methodologie en toegepaste biostatistiek I

2018-2019

Doel vak

Na afloop van deze cursus kent de student de belangrijkste begrippen uit
de Epidemiologie en Statistiek, begrijpt hij/zij hoe deze begrippen
onderling samenhangen en kan hij/zij deze kennis en begrip toepassen in
de context van een eenvoudige schets van een gezondheidswetenschappelijk
en evt biomedisch onderzoek.
Specifieke leerdoelen zijn als volgt. De student is in staat
• van de meest gebruikelijke studiedesigns in de epidemiologie voor- en
nadelen te benoemen in de context van een levenswetenschappelijk
voorbeeld;
• passende frequentie- en associatiematen te koppelen aan een gegeven
onderzoeksdesign, en deze te interpreteren;
• te beredeneren welke bronnen van vertekening mogelijk zijn, gegeven
een onderzoeksopzet, en in welke richting resultaten hierdoor mogelijk
vertekend zijn;
• gegevens te beschrijven in termen van locatie en spreiding en soort
verdeling, en ze grafisch op passende wijze weer te geven;
• uit te leggen, gegeven het type variabele, welke kansmodel moet worden
gebruikt en hoe dat moet worden gebruikt om spreiding in kenmerken
adequaat te beschrijven;
• de theoretische achtergrond van statistisch toetsen en
betrouwbaarheidsintervallen uit te leggen;
• met de gebruikte statistische software (hier: SPSS) onderzoeksgegevens
te beschrijven en te bewerken en de relevante statistische analyses met
die gegevens uit te voeren;
• de resultaten van uitgevoerde toetsen en berekende
betrouwbaarheidsintervallen juist te kunnen interpreteren.

Inhoud vak

Methodologie en Toegepaste Biostatistiek I vormt een introductie in de
onderzoeksmethodologie van de gezondheidswetenschappen. De nadruk ligt
hierbij op de epidemiologie (eerste deel van de cursus) en statistiek
(tweede deel van de cursus).
De stof wordt in hoorcolleges geïntroduceerd, zoveel mogelijk
geïllustreerd aan voorbeelden uit de onderzoekspraktijk. Vervolgens
wordt met de stof geoefend in werkgroepbijeenkomsten. In de werkgroepen
worden opdrachten uitgevoerd (deels m.b.v. statistische software: SPSS)
en besproken.
Ter verdieping van kennis en vaardigheden voeren studenten individueel
een opdracht uit waarin ze zelf reeds verzamelde data opschonen en
statistisch beschrijven en - in de vervolgcursus - statistisch
analyseren. De opdracht in deze cursus mondt uit in een
steekproef-beschrijvende tabel (‘tabel 1’) met verantwoording middels
een summiere, begeleidende tekst.

Onderwijsvorm

Wekelijks is er één dag (vrijdag) gereserveerd voor contactonderwijs,
waarop in de ochtend werkgroeponderwijs en in de middag hoorcolleges
worden verzorgd. Vanaf week 2 beginnen we ’s ochtends met een
responsiecollege (‘vragenuurtje’) over de stof van het hoorcollege uit
de voorafgaande week, gevolgd door de werkgroepen op basis van dezelfde
stof. In de middag volgt dan een hoorcollege over een volgend onderwerp.
De eerste cursusdag beginnen we met een werkgroep, waarin we ‘geheel
blanco’ in de praktijk bestaande kennisproblemen gaan vertalen naar een
uit te voeren onderzoek.
In de tweede helft van de cursus moeten de student zelfstandig een
opdracht uit voeren (het vervaardigen van een beschrijvende tabel). De
rest van de beschikbare tijd is bedoeld voor zelfstudie.

In totaal gaat het (dus) om:
Hoorcolleges (7 keer, in totaal 18 á 24 uur)
Werkgroepen (7 keer, ca. 18 uur)
Responsiecolleges (7 x ca. 1 uur)
Zelfstandig uit te voeren opdracht (ca. 20 uur)
Zelfstudie (ca. 80 uur)

N.B. Het tentamen wordt op de dinsdag ná de laatste vrijdag met
contactonderwijs georganiseerd.

Toetsvorm

Digitaal tentamen met
• open vragen over theoretische kwesties
• meerkeuzevragen over praktijk en theorie en
• opdrachten voor uitvoering van statistisch analyse van (kleine)
datasets
Academische vaardigheden
• een opdracht om op basis van een vraagstelling en een dataset een
zogenaamde ‘tabel 1’ te vervaardigen.

Beide onderdelen dienen voldoende te zijn (5.5 of hoger) ten einde de
cursus met een voldoende eindcijfer af te kunnen sluiten. Voor het
cijfer voor de cursus vindt weging van de deelcijfers plaats naar rato
van de begrootte tijd: het tentamen weegt voor ⁷∕₈ mee, de opdracht
voor ¹∕₈.

Literatuur

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis& M.P.A. Zeegers.
Leerboek Epidemiologie. Zevende herziene druk, 2016. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten. ISBN-13: 9789036805612.

J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e druk, 2016.
Reed Business Education, Amsterdam. ISBN-13: 9789036815338.

Doelgroep

Deze cursus is verplicht voor pre-masterstudenten in de
gezondheidswetenschappen en maakt deel uit van de leerlijn Methodologie
& Toegepaste Biostatistiek.

Overige informatie

In de werkgroepen wordt er o.a. geoefend met statistische analyse van
bestaande gegevens. Dat betekent dat er van de studenten wordt verwacht
dat ze een laptop met daarop een werkende versie van SPSS (versie 24)
meenemen naar de werkgroepen.

Docenten:
Dagmar Nieboer, Paul Vos en anderen

Afwijkende intekenprocedure

VUnet

Algemene informatie

Vakcode AP_470901
Studiepunten 6 EC
Periode P1
Vakniveau 100
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. P. Vos
Examinator drs. P. Vos
Docenten drs. P. Vos
D. Nieboer
dr. L.D.J. Kuijper

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: