Infectieziekten (Premaster)

2018-2019

Doel vak

Het doel van deze cursus is de student inzicht te verschaffen in de
pathogenese van microbiële infecties. De student wordt vertrouwd
gemaakt met de verschillende strategieën die virussen, bacteriën en
parasieten gebruiken om de gastheer te koloniseren en te infecteren.
Thema's die oa. aan de orde komen zijn: aanhechting, invasie, intra- en
extracellulaire overleving, transmissie, interacties met het
immuunsysteem en regulatie van virulentiefactoren.
Bij het onderwijs wordt ook aandacht besteed aan werkingsmechanismen
van antimicrobiële middelen en resistentie, vaccin ontwikkeling en
moleculaire epidemiologie.

Eindtermen
Aan het eind van de cursus kan de student:
- de basisprincipes van infectieziekten zoals pathogeniciteit,
virulentie etc. beschrijven
- pathogenen classificeren
- aangeven wat de overeenkomsten en verschillen zijn in de strategieën
die bacteriën, virussen en parasieten gebruiken om de gastheer te
koloniseren en te infecteren.
- transmissieroutes van besproken pathogenen beschrijven en aan de hand
daarvan preventiemethoden aangeven
- de werking van antimicrobiële middelen en resistentiemechanismen
beschrijven
- methoden van aanpak tijdens/na een uitbraak van een infectieziekten
bepalen
- bepalen welke instanties van belang zijn tijdens een uitbraak op
nationaal- en internationaal niveau
- de besproken grondbeginselen van het immuunsysteem beschrijven
Niveau 1: basiscursus

Inhoud vak

Tijdens de colleges zullen de belangrijkste bacteriële-, virale- en
parasitaire infecties worden behandeld. De nadruk zal liggen op
classificatie, virulentie, pathogenese, immunologie en de verschillende
transmissieroutes. Daarnaast zal de werking van antimicrobiële middelen
en de toepassing van diagnostische technieken behandeld worden alsmede
de epidemiologische aspecten van infectieziekten.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges. Bijwonen van de
werkcolleges is verplicht.
56 contacturen: 40 uur hoorcolleges, 21 uur werkgroepen 104 uur
zelfstudie.

Toetsvorm

Toetsing geschiedt aan de hand van werkgroepopdrachten en een
schriftelijk tentamen. Het tentamencijfer kan met een 0,5 punt worden
verhoogd indien alle werkgroepopdrachten met een ‘goed’ worden
beoordeeld en voor het tentamen minimaal een 6 is behaald (zonder
afronding).

Literatuur

Microbiology, a clinical approach" door A.Strelkauskas, A.Edwards,
B.Fahnert, G.Pryor, J.Strelkauskas. Uitgever: Garland Science, Taylor &
Francis Group, LLC. 2016. ISBN 978-0-8153-4513-8. 2e editie.

Doelgroep

Aanbevolen voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen die de
master Health Sciences, specialisatie Infectieziekten kiezen.

Overige informatie

De cursus wordt alleen in de huidige vorm gegeven als er minimaal 12
inschrijvingen zijn.Docenten:
dr. M.R. van Dijk, dr. M.P. Bergman, dr. M. van der Hoeven.

Aanbevolen voorkennis

Basiskennis scheikunde en biologie; met name celbiologie en genetica(VWO
niveau).
Studenten die niet beschikken over bovenstaande voorkennis
wordtaangeraden het boek "Cell Biology and Genetics". Starr C., Taggart
R.,Evers, C en Starr L. 12th edition, Brooks/Cole Cengage Learning.
ISBN:
9780495557982 te bestuderen.
In de cursus wordt dit boek als voorkennis verondersteld.

Algemene informatie

Vakcode AP_470905
Studiepunten 6 EC
Periode P4+5
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator dr. M.R. van Dijk
Examinator dr. M.R. van Dijk
Docenten dr. M. van der Hoeven
dr. M.R. van Dijk
dr. M.P. Bergman

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Hoorcollege, Werkgroep, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: