Methodologie en toegepaste biostatistiek II (Premaster)

2018-2019

Doel vak

Na afloop van de cursus is de student in staat met behulp van
statistische (regressie-)technieken een antwoord te krijgen op
gezondheidswetenschappelijke vragen.
Specifieke leerdoelen zijn dat de student:
• de theoretische achtergrond bij de in de cursus behandelde
statistische technieken/modellen moet kunnen uitleggen;
• gegeven (al dan niet zelf geformuleerde) onderzoeksvraag, het
epidemiologische onderzoeksdesign en de gemeten variabelen uit de
behandelde statistische technieken beredeneerd de best passende kan
kiezen,
• deze techniek(en) toe kan passen gebruik makend van het statistische
software programma SPSS,
• de resultaten van de ze analyse(s) op juiste wijze kan interpreteren,
• kritisch kan reflecteren op sterke en zwakke punten in het
onderzoeksdesign, de methode en de resultaten van (inclusief het eigen)
wetenschappelijk onderzoek, dit gericht op de wetenschappelijke hardheid
van getrokken conclusies en de toepasbaarheid van de
onderzoeksresultaten in de praktijk.

Inhoud vak

De cursus is een vervolg op de cursus Methodologie en Toegepaste
Biostatistiek 1. In die cursus ligt de nadruk op de epidemiologische
principes en de achtergrond van statistische analyses, uitgewerkt voor
onderzokesdesigns met één of twee steekproeven. Het beperkt aantal
statistische technieken dat daar is geïntroduceerd, wordt in deze cursus
uitgebreid waarbij met name aandacht is voor regressietechnieken. In de
cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• t-toetsen, variantie-analyse en enkelvoudige lineaire
regressie-analyse;
• chi-kwadraattoetsen en logistische regressie-analyse;
• Kaplan Meier analyses en Cox-regressie-analyse;
• multipele regressie-analyse, zowel lineair als logistisch, en zowel
associatie- als predictiemodellen. Daarin gaan de studenten zelfstandig
aan de hand van een geformuleerde onderzoeksvraag een gegevensbestand
analyseren met multiple regressie-technieken. Dit mondt uit in een
beknopte versie van een wetenschappelijk artikel, met een korte
inleiding, methodensectie en resultatensectie.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (ca. 15 uur)
Werkgroeponderwijs (ca. 18 uur)
Uitvoering opdracht (ca. 40 uur)
Responsiecolleges (ca. 7 uur)
Zelfstudie (ca. 80 uur)

Toetsvorm

Digitaal tentamen met
• open vragen over theorie en toepassing
• meerkeuzenvragen over vooral theorie
• opdrachten voor (beperkte) analyse van een of meer gegevensbestand(en)
De analyse-opdracht
Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten voor een
voldoende eindcijfer. De weging voor het eindcijfer is tentamen 75%,
opdracht 25%.

Vereiste voorkennis

Studenten dienen de cursus Methodologie en Toegepaste Biostatistiek 1
(PreMsc, AP_470901) gevolgd te hebben.

Literatuur

L.M. Bouter, M.C.J.M. van Dongen, G.A. Zielhuis& M.P.A. Zeegers.
Leerboek Epidemiologie. Zevende herziene druk, 2016. Bohn Stafleu van
Loghum, Houten. ISBN-13: 9789036805612.

J.W.R. Twisk. Inleiding in de toegepaste biostatistiek, 4e druk, 2016.
Reed Business Education, Amsterdam. ISBN-13: 9789036815338.

Doelgroep

Verplicht voor Premasterstudenten Gezondheidswetenschappen

Overige informatie

Docent(en):
Paul Vos,
Dagmar Nieboer,
en anderen

Algemene informatie

Vakcode AP_470907
Studiepunten 6 EC
Periode P2
Vakniveau 200
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Bètawetenschappen
Vakcoördinator drs. P. Vos
Examinator drs. P. Vos
Docenten drs. P. Vos
D. Nieboer

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Voor dit vak kun je last-minute intekenen.

Werkvormen Werkcollege, Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Overig, Computerpracticum
Doelgroepen

Dit vak is ook toegankelijk als: