Premaster Sociologisch onderzoek 1

2018-2019

Doel vak

Deze cursus heeft tot doel premasterstudenten de
noodzakelijke basisbeginselen aan te leren van beschrijvende en
inferentiële statistiek.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht: De student(e) heeft kennis van en inzicht in:
(1) de elementaire methoden en technieken van beschrijvende en
inferentiële statistiek.

Toepassing: De student(e) is in staat om:
(2) elementaire beschrijvende statistische technieken te onderscheiden,
uit te voeren en te interpreteren;
(3) een elementaire causale analyse uit te voeren en te interpreteren;
(4) elementaire inferentiële statistische technieken voor het schatten
en toetsen van statistische hypothesen te onderscheiden, uit te voeren
en te interpreteren;
(5) de genoemde analysetechnieken uit te voeren in SPSS;
(6) een gegeven tabel met statistische gegevens te lezen.

Inhoud vak

Deze cursus bestaat uit een hoorcollegedeel in de ochtend, gevolgd door
enkele practica in de middag. De hoorcolleges worden
gezamenlijk verzorgd voor premasterstudenten van verschillende
opleidingen. De inhoud van het hoorcollegedeel komt overeen met de
bachelorcursus "Beschrijvende en Inferentiële Statistiek".

De cursus biedt een inleiding tot de statistische methoden van
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Studenten ontwikkelen vaardigheden
om verzamelde
kwantitatieve gegevens te beschrijven. Daarnaast biedt het vak een
overzicht van technieken om verzamelde gegevens te analyseren en
hypothesen te toetsen. De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen
zijn: beschrijvende univariate statistiek, beschrijvende multivariate
statistiek, het opstellen en ‘lezen’ van tabellen, kansverdelingen, het
toetsen van hypothesen en betrouwbaarheidsintervallen, univariate en
multivariate regressie, en betrouwbaarheidsanalyse. Ook bij het kunnen
‘lezen’ van tabellen wordt kort stilgestaan.

Onderwijsvorm

Zelfstudie, slidecasts, wekelijkse (responsie)colleges en werkgroepen.

Toetsvorm

Deeltoetsen, practicumopdrachten en een afsluitend tentamen.

Literatuur

Agresti, A. & Franklin, C. (2013.) Statistics: The Art and Science of
Learning from Data. Pearson Education. 3e editie. Hieruit zal een
selectie van hoofdstukken gemaakt worden.

Aanbevolen:
Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). De opgaven uit het boek en de
practicumopgaven vereisen vaak het gebruik van SPSS. Het is altijd
mogelijk SPSS in de practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is
beperkt en er wordt vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te
gebruiken.

Doelgroep

Studenten in de Premaster Sociologie

Overige informatie

Let op: deze cursus is uitsluitend bedoeld voor premasterstudenten
Sociologie. De premastercursussen Sociologie vinden één keer per week en
altijd op de vrijdagen plaats. Het premasterprogramma vereist daarbij
veel zelfstudie.

Aanbevolen voorkennis

Afronding van "PM Moderne samenlevingen" en "PM Methodologie van Sociaal
Wetenschappelijk Onderzoek Sociologie";
Actieve deelname aan "PM Werkgroep Academisch Schrijven Sociologie".

Algemene informatie

Vakcode S_PMSO1
Studiepunten 6 EC
Periode P4
Vakniveau 0
Onderwijstaal Nederlands
Faculteit Faculteit der Sociale Wetenschappen
Vakcoördinator dr. J.C. Muis
Examinator dr. J.C. Muis
Docenten dr. J.C. Muis
J.C. Swinkels

Praktische informatie

Voor dit vak moet je zelf intekenen.

Werkvormen Deeltoets extra zaalcapaciteit, Hoorcollege, Werkgroep, Practicum